نامه‌های یک اعدامی

تازه‌ها

فلاکتی به نامِ دوآلیسم

نظام دوآلیستی که نظامِ اندیشه ورزی بشریت در عصر منطق (logos) از یونان باستان تا به امروز است، محصولِ تمدنِ طبقاتی ذاتاً زن ستیز و لذا استبدادزده است. همانگونه که خودِ این نظامِ ذهنیتی هم مولد و نیز بازتولید کننده ی نظم طبقاتی، مردمحور و ایضاً استعمارگر نیز هست. یعنی ستم در بعد زمان، با هرآنچه پیر شدن این شیوه فکری مدام در سه حوزه طبقه برتر، جنس
ادامه مطلب ...