نامه‌های یک اعدامی

تازه‌ها

برساخت سوسیالیسم؛ شوش یا کوبانی

دروازە طرح سوال اینکه چه کسی و کدام جریانات سیاسی خواهند توانست نقش پیشاهنگان انقلاب درجریان ایران را ایفا کنند و در نهایت کدام جریان سیاسی خواهد توانست بر دیگران غلبه کرده و سیستم سیاسی آینده فلات ایران را برسازد، اینها مواردی است که تمامی فعالین سیاسی و گنشگران اجتماعی را به طراحی های نوینی واداشته است. در این میان جریانات چپ ایرانی با
ادامه مطلب ...