نامه‌های یک اعدامی

تازه‌ها

چراخشونت علیه زنان ریشه کن نمی شود و روزانه بازتولید می گردد؟

خشونت علیه زنان چیست؟ به هرعمل خشونت آمیزی که براساس جنسیت رخ دهد و موجب آسیب رساندن و رنجاندن فردخشونت دیده از لحاظ جسمی، روحی، روانی و جنسی گردد مثل(کتک زدن، تحقیرکردن، تمسخرکردن ظاهر و جسم زن، دشنام دادن، تهدید و زندانی کردن و… درکل هرنوع رفتاری که مرد به قصد اثبات قدرت وسلطه ی خود بر زن انجام دهد، خشونت جنسی گفته می‌شود. پدیده ی جهانی
ادامه مطلب ...