نامه‌های یک اعدامی

تازه‌ها

از منصور حکمت تا اکسون موبیل

از تصاویر رایج فیلم های وسترن، تصویر مسیونرهایی است کە تحصیلکردە در مدارس عالی، عمدتاً از طبقات بالای جامعە، رویای سرزمین هایی را در سردارند کە بتوانند در آنجا دانششان را امتحان و برای رستگاری کسانی کە از آن دانش محروم اند بە کار گیرند. آنها همراه کولەباری از کتاب مقدس و با لباسی سادە در هیات مبشران در جستجوی جهانی هستند کە نیاز بە بشارت آنان
ادامه مطلب ...