نامه‌های یک اعدامی

تازه‌ها

سوسیالیسم دربرابر کیش شخصیت

نویسنده: عماد اعتماد سوسیالیسم برای رهایی طبقه کارگر و انسانها است.  نه تنها نه تنها هدفی برحسب ضرورت برای توده ها، بلکه روشی است که آنها می توانند به نیروی خود و برای خود از طریق مبارزه و سازمان یابی بدان نائل گردند. پس باید سنت مارکسیستی واقعی آنچه را که گاه مارکسیسم کلاسیک نامیده میشود را از تحریفات گوناگون آن تشخیص داد و مشخص نمود که روشن
ادامه مطلب ...