رویکرد حکومتی-کاپیتالیستی ژورنالیسم مسلط در ارتباط با زندانیان سیاسی

تلویزیون بخش فارسی بی‌بی‌سی مرزهای وقاحت را جابجا کرده است. این رسانه که به طور کلی بایکوت کردن خبرهای کردستان را در دستور کارش قرار داده است بعد از چندین ساعت از انتشار خبر انتقال رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کورد به قرنطینه زندان سنندج…

جستاری در باب اکوسوسیالیسم

سوسیالیسم زیست‌محیطی تلاشی‌ست برای تأمین یک بدیل متمدنانۀ رادیکال دربرابر چیزی که مارکس آن را  «پیشرفت ویرانگر» سرمایه‌داری نامیده است. سوسیالیسم زیست‌محیطی سیاستی اقتصادی را پیشنهاد می‌کند مبنی بر معیارهای غیرپولی و فرا اقتصادی با هدف…