نظام نازی-آخوندی و انحطاط اخلاقی

با توجه به فراز و نشیب هایی که هر کشوری در مقاطعی با آن دست و پنجه نرم می کند، کاملا بدیهی است که بحرانهایی از قبیل بحران اقتصادی و سیاسی می تواند وجود داشته و به تناسب موقعیت، بحران موجود قابلیت چارەیابی و ترمیم را داشتە باشد. اما

ضرورت ایجاد جبهه‌ای مبارز و سازمانده

در اثنای بحبوحەها و عمق‌یابی اعتراضات و بحران‌ها، نیروهای ارتجاعی و لیبرال در منطقە بە یارکشی و زدوبندهایی دست زدەاند تا توانایی کنترل و سیطرە خود را گسترش دهند.  هر یک از این نیروها مستقیم یا غیرمستقیم از جانب غرب و دنیای کاپیتالیستی حمایت…

دو قطعه شعر

(مرگ ممکن است کهنسالی باشد) مرگ ممکن است کهنسالی باشد اما او هنوز هم اعتبار دارد لیکن مرگ تفتیش تان می کند با نور زلال خود و او خیلی افسونگر است که شما هرگز نخواهی دانست او جایی در انتظار شماست تا وسوسه کند اراده…

دو قطعه شعر

(مرگ ممکن است کهنسالی باشد) مرگ ممکن است کهنسالی باشد اما او هنوز هم اعتبار دارد لیکن مرگ تفتیش تان می کند با نور زلال خود و او خیلی افسونگر است که شما هرگز نخواهی دانست او جایی در انتظار شماست تا وسوسه کند اراده…

دو قطعه شعر

(مرگ ممکن است کهنسالی باشد) مرگ ممکن است کهنسالی باشد اما او هنوز هم اعتبار دارد لیکن مرگ تفتیش تان می کند با نور زلال خود و او خیلی افسونگر است که شما هرگز نخواهی دانست او جایی در انتظار شماست تا وسوسه کند اراده…

آزادی و انضباط

با ورود به عصر مدرنیته، افقی روشن به جهان غرب رخ نمایاند و نویدبخش جهانی سعادتمند و انسانی گشت که مشخصهٔ اصلی آن آزادی و دموکراسی است. در عرصهٔ مدرنیته که پس از گسست از دنیای سنتی پدیدار گشت هرچه بیشتر با مفاهیم دموکراتیک و آزادی برخورد…

اعتصاب و بسترسازی انقلاب

با وجود فعالیتهای هستەای ایران و نقض حقوق بشر، قدرتها تحریمهایی را متوجە ایران کردند؛ بە ویژە در سال ٨٥ این تحریمها شدت گرفت. تحریمهای اقتصادی (منع معامله نفتی با ایران و همکاری با بانک مرکزی) عملا دولت را در فشار مضاعفی قرار دادە و…

روزهای پیشین

روزهای پیشین آری، هیچ معضلی نبود. تمام دموکراسی ها (تمام دموکراسی ها) نهان بودند. از آن رو ما ناگزیر شدیم به کشتن برخی از مردم. پس چه؟ چپی ها کشته شدند. چیزی که می گفتیم این است به روزهای پیشین بازگرد: دخترت یکی از چپ هاست.…

بزرگمردی بە نام کارگر و کوچە بیکاری

بزرگمردی بە نام کارگر و کوچە بیکاری سکوت فقر کوچەهای ایران را فرا گرفتە، گریە کودک گرسنە در گوش میپیچد، اما صدای وجدان شکم سیران شنیدە نمی شود چون آنها سیرند و مشکلی بە اسم غم و غصە در زندگی پادشاهی آنان معنایی ندارد . میدانی در همەی…

موهایی کە می لرزاند

تار مویی کە می لرزاند امور دینی با رخنە در تمامی سطوح زندگی، همە مسائل روزمرە را تحت الشعاع قرار دادە و با وجود حاکمیت دینی، از اصول بنیادی و منشاء قانون اساسی گردیدە است. صرف نظر از حجاب بە عنوان پوشش، قانونگزاران، در این مورد بە عنوان…