حقنه کردن اتحادیه‌ به کارگران تحت نام «شورا»

در روزهای اخیر سخنان اسماعیل بخشی فعال کارگری هفت تپە و میثم آل مهدی فعال کارگری گروه ملی فولاد اهواز بازار احزاب و فرقه‌های رفرمیسم چپ را داغ کرده است. این دو فعال کارگری در تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه و فولاد اهواز، کارگران را به ایجاد…

نگاه فراطبقاتی چپ به خیزش‌های تودەای

خیابان؛ جامعه‌ی ایران در یک دهه اخیر بارها شاهد اعتراضات و تظاهراتهای توده‌ای علیه فقر، استبداد و شرایط بغایت ضدانسانی حاکم بر جامعه بوده است. همزمان مبارزات زنان و دانشجویان نیز در اشکال مختلف در گوشە و کنار جامعه‌ی ایران جریان داشتە است.

رویای نامتحقق دولت مستقل کوردستان

اخیرا عده‌ای در دنیای مجازی، خصوصا از طریق برنامهٔ زنده فیسبوک بحث ضرورت تشکیل دولت مستقل کوردستان را به میان کشیده‌اند. از آنجا که هیچ کدام از این افراد تا این لحظه در این رابطه بحث کتبی رو به بیرون انتشار نداده‌اند، ناچارأ سخنان شفاهی…