مرور رده

از دیگر منابع

رهایی در مقامِ مفهومی سیاسی در مبارزات فمنیستی و کوییر [۱]

با وجود اینکه اشاره‌اش به رضایت نداشتن از نوعی رهایی در برخی نقاط به مداخله‌ی خاص من در همان همایش نانتر پیوند می‌خورد، اما استدلال من این است که دفاع‌اش از نوعی عقلانیت مدرن در تضاد با اعلان قصد و غرض‌اش از نقد نژادپرستی کنونی قرار…

یوتوپیاهای صُلح

وظیفه‌ی ما در مسئله‌ی صُلح چیست؟ این صرفاً شاملِ ابرازِ عشقِ شدید و همیشگیِ سوسیال‌دموکرات‌ها به صلح نمی‌شود؛ بلکه وظیفه‌ی ما پیش‌از‌هر‌چیز این است که سرشتِ نظامی‌گری را بر توده‌های مردم نشان دهیم و تفاوت‌های اصولی میان نظرگاهِ…

بازاندیشیِ معضل جنسیتی امکانات سیاسی جدیدی را به وجود می‌آورد

این کتاب بر کاری تاکید می‌کند که قبلا  در حوزه‌های انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی بر روی جنس (زن، مرد) بنا شده بود. بیست‌ و چهار سال پیش آن را نوشتم.

اهمیتِ نقد و سیاست‌گذاری در راستایِ به‌رسمیت‌شناختنِ دیگری

صحبت از جودیت باتلر (۱۹۵۶)، متفکر فمنیست پساساختارگرا، کار دشواری است؛ زیرا جدای از پیچیدگی‌های بعضاً حل‌ناشدنیِ نظریاتش، می‌بایست خط فارغی میان دو وجه از اندیشه‌ی او قائل شد.

چرا هنوز فلسفه

تي برجسته‌ترين دستاورد نظرورزي فلسفي تاکنون، يعني فلسفه‌ي هگل، ديگر لازم و نافذ نيست. هرکس عقيده‌ي عمومي‌اش زماني به‌عنوان ديالکتيکي طبقه‌بندي شده باشد - و هيچ‌کس که به طريقي يک زندگي عمومي داشته باشد نمي‌تواند از طبقه‌بندي‌شدن بگريزد -…

مفهوم «نیستی» در اندیشه های هایدگر و فلسفه چین

تحلیل بحث نیستی در فلسفه هایدگر به خصوص در آثار متاخر وی، و جایگاهی که وی برای نیستی در وصول به حقیقت هستی و آشکارگی قائل است، اهمیت به سزا در تاریخ فلسفه غرب دارد. هایدگر این بحث را د فرزاهای مختلف، از جمه در تبیین دازاین و اگزیستانس و در…