مرور رده

خیزش ملل

حقیقتِ عناصر داخلی و خارجی پس از برآمدنِ جنبش انقلابی-دموکراتیک خلقهای ایران چیست؟

پیرو وقایع اخیر در ایران، بسیار بر آن رفت که اغتشاشگران خارجی‌اند و از این سبب مخل آسایش آنهایی که داخلی خوانده شدند. در این باب اما ضروری است که دو مفهوم ”خارجی و داخلی“ که حتی به بیان مسئولین امر سرکوب نیز در تقابل با همدیگر بودند را به…