مرور رده

روژآوا

روژآوا و چپ ایرانی

خیابان؛ در شرایطی اقدام به بازنشر مقاله "روژاوا و چپ ایرانی" به قلم آرگش کارزان (جمال رحمانی) می نمائیم که این رفیق به دیار نور شتافته است. وی از رهبری "جامعه آزاد و دموکراتیک شرق کوردستان" (کودار) به همراه تنی چند از رفقای خویش به نامهای

تاسیس کمیته اضطراری حمایت از روژآوا

بیست اندیشمند تراز اول علمی و آکادمیک جهانی از جملە نوام چامسکی، دیوید هاروی، شارلوت بانچ، کوین آندرسن، دبی بوکچین، دیوید گرابر و... کمیتەای را برای حمایت از روژئاوا تشکیل دادەاند و اولین فراخوان خود را منتشر کردەاند.

عفرین و آخرین وِرد هیولای قدرت

کهانت یاری رسان نیست. آخرین صحنه فیلم با ریزش کل نظامی که دیکتاتور بنا کرده است پایان می یابد. اما در دنیای واقعی داستان، این پیش بینی ممکن است درست از آب در نیاید، زیرا که تنها یک محصول است، محصول یک عملکرد. آنچه که امروز چپ از آن خالی…

محمود درویش: تنها باد با کردهاست!

صبح زود است. از در وارد میشود. او یک فیلمساز فلسطینی است. اهل غزه است. نمیداند جریان چیست. از فرانسه برگشته است. همدیگر را بغل میکنیم. اولین سوالم از او این است: عابد نظرت در مورد خالد مشعل چیست؟ میگوید از او خوشم نمی آید. میپرسم چرا؟…

تجربه مقاومت روژآوا و نبرد علیه زبان زن ستیز

مثلە شدن پیکر آرین کوبانی، بار دیگر یاد آور این مسئلە شد کە تجاوز، یکی از ارکان اصلی  جنگ در دنیای طبقاتی است و پیکر زنانە، خواە زندە و خواە مردە، خواە مبارز و خواە مدنی، میدانی برای نمایش قدرت نمایی مردسالارانە نیروی مهاجم و متخاصم است.…

مپرس از کدام تبارم

مپرس از تبار کدامین دیار و سرزمینم ، چه فرقی می‌کند در شانزلیزه پاریس بزرگ شده باشم و یا در فقیرترین محله مانیلیای فلیپین. با خود نه عروسکی و نه بادکنکی برای کودکان عفرین به همراه نیاورده‌ام.

جهانگرایی، سقوط مدل دولتیِ آن و خیزِ انترناسیونالیسم روژآوا

پیش از پراکندگی جنبشها و سازمانهای چپ محور در جغرافیای خاورمیانه و تئوریهای شبهه مارکسیستی، بسیاری بر این باور بودند که راهِ گذار به جامعه‌ای ایده‌آل و رسیدن به آن بهشت عدنی که خلقهای تحت ستم و طبقات تحت استثمار در پی آنند،

مقاومت عفرین-فاشیسم ترکیه

بعداز جنگ جهانی اول همزمان با رشد و توسعه‌ی هر چه بیشتر سیستم اقتصادی سودمحور و انحصارگرا در سراسر اروپا و جهان شاهد پدیده‌های اجتماعی جدیدی هستیم که براساس حفظ منافع طبقه‌ی حاکم و سرمایه‌دار صورتبندی و جهت‌دهی شده‌اند

دشمن به چه می‌اندیشد؟ 

مقاومت نيروهای مردمی در روژآوا (غرب کوردستان) و نیروهای دفاعی سوریه‌ی دموکراتیک در برابر ارتش  اسلامی و اشغالگر ترکیه  به رهبری اردوغان پیروزمندانه و سرافرازانه ادامه دارد.