مرور رده

روژآوا

تجربه مقاومت روژآوا و نبرد علیه زبان زن ستیز

مثلە شدن پیکر آرین کوبانی، بار دیگر یاد آور این مسئلە شد کە تجاوز، یکی از ارکان اصلی  جنگ در دنیای طبقاتی است و پیکر زنانە، خواە زندە و خواە مردە، خواە مبارز و خواە مدنی، میدانی برای نمایش قدرت نمایی مردسالارانە نیروی مهاجم و متخاصم است.…

مپرس از کدام تبارم

مپرس از تبار کدامین دیار و سرزمینم ، چه فرقی می‌کند در شانزلیزه پاریس بزرگ شده باشم و یا در فقیرترین محله مانیلیای فلیپین. با خود نه عروسکی و نه بادکنکی برای کودکان عفرین به همراه نیاورده‌ام.

جهانگرایی، سقوط مدل دولتیِ آن و خیزِ انترناسیونالیسم روژآوا

پیش از پراکندگی جنبشها و سازمانهای چپ محور در جغرافیای خاورمیانه و تئوریهای شبهه مارکسیستی، بسیاری بر این باور بودند که راهِ گذار به جامعه‌ای ایده‌آل و رسیدن به آن بهشت عدنی که خلقهای تحت ستم و طبقات تحت استثمار در پی آنند،

مقاومت عفرین-فاشیسم ترکیه

بعداز جنگ جهانی اول همزمان با رشد و توسعه‌ی هر چه بیشتر سیستم اقتصادی سودمحور و انحصارگرا در سراسر اروپا و جهان شاهد پدیده‌های اجتماعی جدیدی هستیم که براساس حفظ منافع طبقه‌ی حاکم و سرمایه‌دار صورتبندی و جهت‌دهی شده‌اند

دشمن به چه می‌اندیشد؟ 

مقاومت نيروهای مردمی در روژآوا (غرب کوردستان) و نیروهای دفاعی سوریه‌ی دموکراتیک در برابر ارتش  اسلامی و اشغالگر ترکیه  به رهبری اردوغان پیروزمندانه و سرافرازانه ادامه دارد.

از ِاوستا خابور تا دختران خیابان انقلاب!

بیش از دو هفته از حمله تجاوزکارانه‌ی رژیم فاشیستی ترکیه به کانتون عفرین در روژآوا (شمال سوریه) می‌گذرد. دولت ترکیه با رهبری اروغان که با تکیه بر اسلام سیاسی، ناسیونالیسم تُرکی، فریب افکار جهانی تحت عنوان مبارزه با تروریسم

عفرین را برای دولت فاشیستیِ ترکیه به کوبانی تبدیل کنیم!

روز شنبه 20 ژانویه ارتش ترکیه از طریق زمین و هوا و با استفاده ازنیروهای شبه نظامی "ارتش آزاد سوریه" تهاجم نظامی به کانتون عفرین در کردستان سوریه را آغاز کرد. یگان‌های مدافع خلق (ی‌ پ گ) از کشته شدن تعدادی از مردم در اثر بمبارانهای ارتش…