مرور رده

ژنولوژی

اطلاعیه تغییر نام انجمن زنان موکریان

کانی خیابان؛ در شرایطی اقدام به تأسیس انجمن زنان موکریان نمودیم که خیز انقلابی خلقهای ایران برعلیه حاکمیت استبدادی همچنان زبانه می‌کشید و می‌کشد؛ بانه در اعتصاب عمومی بسر می‌برد و توپخانه جبهه نیروهای ضد استعماری در روژآوای کوردستان

کودکان؛ خشونت جنسی و چاره یابی

این جزوه با تحلیل پدیده کودک آزاری و ارائه راه کارهایی ساده در جهت پیشگیری از آن، در واقع جزوه ای آموزشی و تحقیقاتی است که خواندن آن برای افراد دارای فرزند و نیز تمامی آنانی که آینده جامعه را در حال حاضر کودکان می بینند، میتواند مفید و…

خشونت خانگی و دلایل سکوت زنان – بخش اول

خشونت خانگی یک مسئله فردی نیست. قربانیانی که در معرض خشونت قرار دارند و آن را اعلام نکرده یا تغییری در وضعیت خود نمی‌دهند درواقع خود یا فرزنداشان را به سمت جرم سوق می‌دهند، درواقع. سکوت قربانی دربارۀ خشونت خانگی تنها به تداوم خشونت…

خودکشی نیشتمان و ضرورت تعمیق بر آن از سوی نیروهای اجتماعی

اطلاعیه؛ کارگروه زنان خیابان - دراین راستا فعالین جنبش‌های مترقی و دموکراتیک، علی الخصوص جنبش زنان باید بر این امر اهمیت ویژه ای قائل شده و مسئله خودکشی نیشتمان را به مثابه برآمد نظام و دیدگاه ستم به نوع زن مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.

باز تجرد زنان (فصل  فاجعە یا شروع مجدد)

هر كسی داستانی دارد و هر كسی كه طلاق گرفته دارای یک داستان طلاق است. از زنان و مردان طلاق اگر بخواهید، هر یک داستان خود را باز می‌گویند و هیچ دو داستان طلاق یکسان نیستند. درون هر داستان طلاق نیز داستان‌های دیگری است درباره چیزهایی که برای…

خشونت سیستماتیک، رفتار تئوریزە شدە در جوامع مردسالار

خشونت، واژەای زبر و زاویە دار کە ادای آن یادآور تجربە هایی است کە هر فردی در زندگی خویش بە نوعی تجربە میکند. تفاوتی ندارد، خشونت در هر شکلش چە کلامی یا  جسمی،  چە جنسی  یا مجازی، ردپای تاریکی بر روان فرد میگذارد. افراد کە خشونت را در برهە…

خطاب به مردان سرزمینم

رژیم ایران از اوایل انقلاب تاکنون کە پا به چهل سالگی گذاشتە است با رفتار و برخوردهایش، ‌ زن را به عنوان کالای جنسی و برده به جامعه معرفی کرده و می‌خواهد با گوشه‌گیر کردن و تشکیل دادن خانواده و زاد و ولد مانع فعالیت‌های زنان در بیرون از محیط…

مشاهدات من از وضعیت زنان دستفروش مترو

امروزه در ایران به دلیل نرخ بالای بیکاری مخصوصا در مورد زنان، بسیاری از قشر زنان سرپرست خانوار،دانشجویان و بازنشستگان برای تامین مخارج خود و خانواده مشغول به دستفروشی در متروی تهران هستند. . بازار كار غير رسمي دستفروشان، محرومترين أقشار…