مرور رده

ژنولوژی

خودکشی نیشتمان و ضرورت تعمیق بر آن از سوی نیروهای اجتماعی

اطلاعیه؛ کارگروه زنان خیابان - دراین راستا فعالین جنبش‌های مترقی و دموکراتیک، علی الخصوص جنبش زنان باید بر این امر اهمیت ویژه ای قائل شده و مسئله خودکشی نیشتمان را به مثابه برآمد نظام و دیدگاه ستم به نوع زن مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.

باز تجرد زنان (فصل  فاجعە یا شروع مجدد)

هر كسی داستانی دارد و هر كسی كه طلاق گرفته دارای یک داستان طلاق است. از زنان و مردان طلاق اگر بخواهید، هر یک داستان خود را باز می‌گویند و هیچ دو داستان طلاق یکسان نیستند. درون هر داستان طلاق نیز داستان‌های دیگری است درباره چیزهایی که برای…

خشونت سیستماتیک، رفتار تئوریزە شدە در جوامع مردسالار

خشونت، واژەای زبر و زاویە دار کە ادای آن یادآور تجربە هایی است کە هر فردی در زندگی خویش بە نوعی تجربە میکند. تفاوتی ندارد، خشونت در هر شکلش چە کلامی یا  جسمی،  چە جنسی  یا مجازی، ردپای تاریکی بر روان فرد میگذارد. افراد کە خشونت را در برهە…

خطاب به مردان سرزمینم

رژیم ایران از اوایل انقلاب تاکنون کە پا به چهل سالگی گذاشتە است با رفتار و برخوردهایش، ‌ زن را به عنوان کالای جنسی و برده به جامعه معرفی کرده و می‌خواهد با گوشه‌گیر کردن و تشکیل دادن خانواده و زاد و ولد مانع فعالیت‌های زنان در بیرون از محیط…

مشاهدات من از وضعیت زنان دستفروش مترو

امروزه در ایران به دلیل نرخ بالای بیکاری مخصوصا در مورد زنان، بسیاری از قشر زنان سرپرست خانوار،دانشجویان و بازنشستگان برای تامین مخارج خود و خانواده مشغول به دستفروشی در متروی تهران هستند. . بازار كار غير رسمي دستفروشان، محرومترين أقشار…

تجربه مقاومت روژآوا و نبرد علیه زبان زن ستیز

مثلە شدن پیکر آرین کوبانی، بار دیگر یاد آور این مسئلە شد کە تجاوز، یکی از ارکان اصلی  جنگ در دنیای طبقاتی است و پیکر زنانە، خواە زندە و خواە مردە، خواە مبارز و خواە مدنی، میدانی برای نمایش قدرت نمایی مردسالارانە نیروی مهاجم و متخاصم است.…

چرا و چگونه آدم از دنده چپ حوا برآمد

پیش تر و در شماره هفتم نشریه خیابان نیز درباب اینکه خلقت امری زنانه است نوشته بودم، حال آنکه در متن حاضر پرداخته خواهد شد بدانکه نه زن از دندهٔ چپ مرد برخاسته که عکسِ آن با تأویلی بر حقیقتِ پیدایش حیات بر ارض تاریخی معنامندتر است.

ما از نسل زنان سوخته‌ایم

‍ ‍ چە شبها کە از ترس آویزان شدن از تار موی شعله‌ور در جهنم، هراسانمان کردند و خواب بر دیده‌های کودکانه‌مان حرام کردند، اما باز کوچه‌های بلوغ را تند تند و پر از امید دویدیم ذره‌ای از آزادی را بچشیم حتی اگر مرگ قرین حال باشد.