مرور رده

ژنولوژی

تجربه مقاومت روژآوا و نبرد علیه زبان زن ستیز

مثلە شدن پیکر آرین کوبانی، بار دیگر یاد آور این مسئلە شد کە تجاوز، یکی از ارکان اصلی  جنگ در دنیای طبقاتی است و پیکر زنانە، خواە زندە و خواە مردە، خواە مبارز و خواە مدنی، میدانی برای نمایش قدرت نمایی مردسالارانە نیروی مهاجم و متخاصم است.…

چرا و چگونه آدم از دنده چپ حوا برآمد

پیش تر و در شماره هفتم نشریه خیابان نیز درباب اینکه خلقت امری زنانه است نوشته بودم، حال آنکه در متن حاضر پرداخته خواهد شد بدانکه نه زن از دندهٔ چپ مرد برخاسته که عکسِ آن با تأویلی بر حقیقتِ پیدایش حیات بر ارض تاریخی معنامندتر است.

ما از نسل زنان سوخته‌ایم

‍ ‍ چە شبها کە از ترس آویزان شدن از تار موی شعله‌ور در جهنم، هراسانمان کردند و خواب بر دیده‌های کودکانه‌مان حرام کردند، اما باز کوچه‌های بلوغ را تند تند و پر از امید دویدیم ذره‌ای از آزادی را بچشیم حتی اگر مرگ قرین حال باشد.

بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

٨ مارس روز جهانی زن در شرایطی پیش رو است که در حدود چهار دهه است که ارتجاع حاکم بر ایران، با به اوج رساندن زن ستیزی، ستم مضاعف جنسیتی و طبقاتی بر زنان، سعی نموده، با نیمه انسان تلقی نمودن زن و نفی هویت‌اش بعنوان فرد، موقعیت فرودست او را در…

روز زن با بوی زیتون

بیش ‌از قرنی است که روزی را جشن می‌گیریم که مبارزان قرن پیش آنرا روز جهانی زن نام نهادند و تا رزم مردان و زنان کارگر و مبارز برای تحقق حقوق و آزادی زن را گرامی بدارند. آن سالها عصر انقلابات بود و میان طبقات، جنگ بسیار سختی برقرار بود

از ِاوستا خابور تا دختران خیابان انقلاب!

بیش از دو هفته از حمله تجاوزکارانه‌ی رژیم فاشیستی ترکیه به کانتون عفرین در روژآوا (شمال سوریه) می‌گذرد. دولت ترکیه با رهبری اروغان که با تکیه بر اسلام سیاسی، ناسیونالیسم تُرکی، فریب افکار جهانی تحت عنوان مبارزه با تروریسم

اهمیت دختران خیابان در چیست؟

با عشق، درود به خداوندگاری که زن را نیز آزاد آفرید و او را در برگزیدن هر دیانتی حق انتخاب داد.آنچه بر تیرکهای در دست دختران خیابان انقلاب رو به آسمان بر باد فنا می‌رود، روسریست یا تحمیل و جبر و تحقیر حاکمیتی دیکتاتور؟