مرور رده

ژنولوژی

اهمیت دختران خیابان در چیست؟

با عشق، درود به خداوندگاری که زن را نیز آزاد آفرید و او را در برگزیدن هر دیانتی حق انتخاب داد.آنچه بر تیرکهای در دست دختران خیابان انقلاب رو به آسمان بر باد فنا می‌رود، روسریست یا تحمیل و جبر و تحقیر حاکمیتی دیکتاتور؟

انقلاب اکتبر و مسئله زنان

یکی از معضلات اجتماعی که انقلاب پرولتری اکتبر توانست به آن پاسخ دهد و در حل آن قدم  بر دارد مسئله زنان بود. بلشویکها این معضل را نه تنها بطور انتزاعی نمی‌دیدند بلکه رهایی و برابری کامل زنان را در گرو مبارزه طبقاتی و پیروزی طبقه کارگر…

زن، سوشیانت راستین رهایی

سالها و سده‌ها و هزاره‌ها سپری گشت و کاخهای ستم هر آنچه واژگون شد، نوبری دیگر از همان رنگ و همان طعم سر به ثریا کشید. چنگهای خون‌آلود هر چه خونین‌تر گشت، نیرومندتر شد و امیدها و آرزوها به آنسوی مرزهای دست نیافتنی کوچیدند

زنان و جوانان، نیروی انقلاب اجتماعی

جوانان و زنان بمانند نیروهای مولد تغییرات در جامعه‌ همواره‌ در تیررس پیکان نیروهای قدرت محور قرار داشته و صاحبان قدرت از هر گونه‌ ترفندی استفاده‌ کرده تا نیرویی را که در میدان واقعی عمل، مرکز سقلِ اقتدارِ استثمارگر و سرکوبگر حاکم بر جامعه‌…