مرور رده

سرمقاله

روز زن با بوی زیتون

بیش ‌از قرنی است که روزی را جشن می‌گیریم که مبارزان قرن پیش آنرا روز جهانی زن نام نهادند و تا رزم مردان و زنان کارگر و مبارز برای تحقق حقوق و آزادی زن را گرامی بدارند. آن سالها عصر انقلابات بود و میان طبقات، جنگ بسیار سختی برقرار بود

از خیزش ایران تا مقاومت عفرین

تا آنجا که خاموشی قلمرو گستراند، پس انوار حقیقت چون نیروی محرکه‌ی وجود و حیات از برای بقا ریشه در خاک دواندند. سیاهپرستان از برای قطع ساقه‌های آن برآمده، اما هیچگاه درنیافتند که مقاومت را گسترهای است آنچنان که همه چیز را از خرد تا کلان…