مرور رده

کارگری

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت کالای پتروشیمی ماهشهر

تعدادی از کارکنان شرکت کالای پتروشیمی به همراه خانواده‌هایشان، در منطقه ویژه ماهشهر در اعتراض به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و بیکار شدن روز افزون کارگران فعال در این شرکت، تجمع کردند.

همکاری نیروهای چپ در کردستان؛ پاسخ به کدام ضرورت

در طول دو دهه گذشته احزاب و جریانات رفرمیست چپ چندین بار اقدام به تلاشهایی برای ایجاد اتحاد عمل این نیروها حول پیشبرد مسائل مشترک در سطح سراسری کردە‌‌اند. این اقدامات زیر نامهایی مانند اتحاد نیروهای چپ و کارگری و شورای همکاری نیروهای چپ و…

“سازمان جهانی کار” ارگانی برای سازش طبقاتی کارگران و کارفرمایان و حافظ کل منافع سرمایه…

کارگران فقط با اتکاء به نیروی خود و ایجاد تشکلهایشان خواهند توانست از فشار و تهدید و سرکوب دولتی ممانعت بعمل آورده و همچنین در زمینه استقلال تشکلهایشان هیچ تخفیفی به سرمایه داران و دولت ندهند. حتی تحقق ابتدایی ترین خواسته های کارگران در گرو…

خانه کارگر یا بی خانه کردن کارگران!

شعارهای ناسیونال فاشیستی در یازده اردیبهشت، روز همبستگی جهانی کارگران از طرف خانه کارگر منجمله کارگر ایرانی، کالای ایرانی و اخراج کارگر خارجی از این  جنس است و می بایست متحدانه به مقابله با آن برخاست.

اول مه روز جهانی کارگر در ایران؛ همبستگی طبقاتی برای نان و آزادی

با توجه به زمینه های عینی موجود، روز کارگر امسال در ایران از چنان پتانسیلی برخوردار است که بتواند انعکاسی سازمانیافته از مطالبات و خواست های فراگیر اجتماعی باشد و دور از انتظار نخواهد بود که فعالین کارگری بتوانند اتحادی آگاهانه در میان…

تأویلی بر استاتوس و امر نیروهای اجتماعی موجود در عصر کاپیتالیسم نئولیبرالی

متن پیش روی از بدیهیات مرسوم در مکتوبات منتشره هرساله در پیش از برگزاری روزهای جهانی برای بزرگداشت مبارزات محذوفین درمی‌گذرد. در خصوص وضعیت طبقه کارگر و همپیمانان آن تمام آنچه که باید، بتوسط دیگر مقالات منتشر شده بر روی وبسایت خیابان بیان…