مرور رده

کارگری

راه برون رفت از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی در گرو اعتراضات و اعتصابات سراسری است

مسئله دستمزدها همیشه یکی از معضلات طبقه کارگر ایران بوده و بخش قابل توجهی از مبارزات و اعتصابات کارگری را به خود اختصاص داده است. اعتراض برای دستمزدهای معوقه و افزایش آن یکی از عرصه های مهم مبارزات اقتصادی کارگران برعلیه دولتهای سرمایه

در رابطه با تجمعات سراسری کارگران و کارکنان خط و ابنیه فنی راه آهن درایران

تشکل های سراسری ابزار اجتماعی مبارزه طبقاتی کارگران است ! ایجاد تشکل های سراسری کارگران یک ضرورت پیشروی جنبش کارگری است. این ضرورت بر مبنای شرایطی عینی مبارزه کارگران تعریف می شود و نه بر اساس اراده و آرزوهای افراد. برای ایجاد تشکل

نگاه فراطبقاتی چپ به خیزش‌های تودەای

خیابان؛ جامعه‌ی ایران در یک دهه اخیر بارها شاهد اعتراضات و تظاهراتهای توده‌ای علیه فقر، استبداد و شرایط بغایت ضدانسانی حاکم بر جامعه بوده است. همزمان مبارزات زنان و دانشجویان نیز در اشکال مختلف در گوشە و کنار جامعه‌ی ایران جریان داشتە است.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت کالای پتروشیمی ماهشهر

تعدادی از کارکنان شرکت کالای پتروشیمی به همراه خانواده‌هایشان، در منطقه ویژه ماهشهر در اعتراض به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و بیکار شدن روز افزون کارگران فعال در این شرکت، تجمع کردند.

همکاری نیروهای چپ در کردستان؛ پاسخ به کدام ضرورت

در طول دو دهه گذشته احزاب و جریانات رفرمیست چپ چندین بار اقدام به تلاشهایی برای ایجاد اتحاد عمل این نیروها حول پیشبرد مسائل مشترک در سطح سراسری کردە‌‌اند. این اقدامات زیر نامهایی مانند اتحاد نیروهای چپ و کارگری و شورای همکاری نیروهای چپ و…

“سازمان جهانی کار” ارگانی برای سازش طبقاتی کارگران و کارفرمایان و حافظ کل منافع سرمایه…

کارگران فقط با اتکاء به نیروی خود و ایجاد تشکلهایشان خواهند توانست از فشار و تهدید و سرکوب دولتی ممانعت بعمل آورده و همچنین در زمینه استقلال تشکلهایشان هیچ تخفیفی به سرمایه داران و دولت ندهند. حتی تحقق ابتدایی ترین خواسته های کارگران در گرو…

خانه کارگر یا بی خانه کردن کارگران!

شعارهای ناسیونال فاشیستی در یازده اردیبهشت، روز همبستگی جهانی کارگران از طرف خانه کارگر منجمله کارگر ایرانی، کالای ایرانی و اخراج کارگر خارجی از این  جنس است و می بایست متحدانه به مقابله با آن برخاست.