مرور رده

کارگری

رهگذر نقشه‌راه رهایی طبقهٔ کارگر

در آستانهٔ روز کارگریم و باز هنوز در اندیشه‌ایم که چگونه با نظام بیدادگر، استبداد، استثمارگر و جنگ سالار سرمایه‌داری جنگ و ستیز کنیم و نکاتی که در اینجا ذکر می‌شود بسان فرمولاسیون ساده‌ای است که اندیشهٔ رهایی را برای رزمندگان رهایی‌بخش…

روز جهانی کارگر؛ به مصاف طلبیدن مدرنیتهٔ کاپیتالیستی

تقلیل دادن مطالبات کارگران بە حداقل و مسیردهی آن بە شكل دلخواهِ سیستم، از دستاوردهای اتحادیە و سندیکاهای کارگری بودە کە  مبارزە طبقۀ کارگر در برابر کاپیتالیسم را بە کمینەترین حالت ممکن رساندە و با تمکین خواستەهایی مبنی بر افزایش دستمزد…

اول ماه مه گرامی باد

تنها چند صباحی به طلوع سپیده‌دمان اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقهٔ کارگر باقی مانده است. اول ماه مه روز کیفرخواست جهانی طبقه کارگر علیه نظام بشرستیزِ سرمایه، روز به اهتزاز درآوردن پرچم لغو کار مزدی است. اول ماه مه شیپور ستیز طبقهٔ کارگر…

گرامی باد اول ماه مه، برابر با ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر

بار دیگر اول ماه مه فرا می رسد و کارگران سراسر جهان، بافنده ها، فلزکاران، معدن چیان، برپا کننده گان ساختمان ها و آسمان خراش ها و همه ی آنان که با کار و تولید ثروت و نعمت در زندگی، رفاه و آسایش را برای جوامع بشری به ارمغان می آورند به…

چشم انداز فعالیت در خارج از کشور پس از خیزش دیماه ۹۶

ه این امید که بتوان با هر درجه از پیشرفت جنبش های اجتماعی برای نان و آزادی در ایران، چتر گسترده ای از همدلی و اتحاد عمل در میان جمع های خارج از کشور متناسب با جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی متحقق شود.

درگرامی داشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

جنبشهای اجتماعی بدون نظارت، دخالت و رهبری بخش پیشرو و فعال طبقه کارگر آگاه  و متشکل توانمندی شکست و نابودی سیستم سرکوبگر انسان ستیز بردگی مزدی را ندارند. اینک همه میدانند خشم فروخفته مردم ستم دیده کارگر و زحمت کش آتش فشان خاموشی است که…