مرور رده

کارگری

همکاری نیروهای چپ در کردستان؛ پاسخ به کدام ضرورت

در طول دو دهه گذشته احزاب و جریانات رفرمیست چپ چندین بار اقدام به تلاشهایی برای ایجاد اتحاد عمل این نیروها حول پیشبرد مسائل مشترک در سطح سراسری کردە‌‌اند. این اقدامات زیر نامهایی مانند اتحاد نیروهای چپ و کارگری و شورای همکاری نیروهای چپ و…

“سازمان جهانی کار” ارگانی برای سازش طبقاتی کارگران و کارفرمایان و حافظ کل منافع سرمایه…

کارگران فقط با اتکاء به نیروی خود و ایجاد تشکلهایشان خواهند توانست از فشار و تهدید و سرکوب دولتی ممانعت بعمل آورده و همچنین در زمینه استقلال تشکلهایشان هیچ تخفیفی به سرمایه داران و دولت ندهند. حتی تحقق ابتدایی ترین خواسته های کارگران در گرو…

خانه کارگر یا بی خانه کردن کارگران!

شعارهای ناسیونال فاشیستی در یازده اردیبهشت، روز همبستگی جهانی کارگران از طرف خانه کارگر منجمله کارگر ایرانی، کالای ایرانی و اخراج کارگر خارجی از این  جنس است و می بایست متحدانه به مقابله با آن برخاست.

اول مه روز جهانی کارگر در ایران؛ همبستگی طبقاتی برای نان و آزادی

با توجه به زمینه های عینی موجود، روز کارگر امسال در ایران از چنان پتانسیلی برخوردار است که بتواند انعکاسی سازمانیافته از مطالبات و خواست های فراگیر اجتماعی باشد و دور از انتظار نخواهد بود که فعالین کارگری بتوانند اتحادی آگاهانه در میان…

تأویلی بر استاتوس و امر نیروهای اجتماعی موجود در عصر کاپیتالیسم نئولیبرالی

متن پیش روی از بدیهیات مرسوم در مکتوبات منتشره هرساله در پیش از برگزاری روزهای جهانی برای بزرگداشت مبارزات محذوفین درمی‌گذرد. در خصوص وضعیت طبقه کارگر و همپیمانان آن تمام آنچه که باید، بتوسط دیگر مقالات منتشر شده بر روی وبسایت خیابان بیان…

رهگذر نقشه‌راه رهایی طبقهٔ کارگر

در آستانهٔ روز کارگریم و باز هنوز در اندیشه‌ایم که چگونه با نظام بیدادگر، استبداد، استثمارگر و جنگ سالار سرمایه‌داری جنگ و ستیز کنیم و نکاتی که در اینجا ذکر می‌شود بسان فرمولاسیون ساده‌ای است که اندیشهٔ رهایی را برای رزمندگان رهایی‌بخش…

روز جهانی کارگر؛ به مصاف طلبیدن مدرنیتهٔ کاپیتالیستی

تقلیل دادن مطالبات کارگران بە حداقل و مسیردهی آن بە شكل دلخواهِ سیستم، از دستاوردهای اتحادیە و سندیکاهای کارگری بودە کە  مبارزە طبقۀ کارگر در برابر کاپیتالیسم را بە کمینەترین حالت ممکن رساندە و با تمکین خواستەهایی مبنی بر افزایش دستمزد…

اول ماه مه گرامی باد

تنها چند صباحی به طلوع سپیده‌دمان اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقهٔ کارگر باقی مانده است. اول ماه مه روز کیفرخواست جهانی طبقه کارگر علیه نظام بشرستیزِ سرمایه، روز به اهتزاز درآوردن پرچم لغو کار مزدی است. اول ماه مه شیپور ستیز طبقهٔ کارگر…