مرور رده

هنر و فرهنگ

برادر جان، بچین سنگر

برادر جان، بچین سنگر که کوه از بغض می جوشد بچین سنگر، که این بودن لباسِ رزم می پوشد در این سودای مرگ آگین در این پیکار ِ مرد-آهن بچین سنگر و باور کن دوباره مُردنش با من برادر جان ، برادر جان خیابان بوی خون دارد گلو بر تیغِ ظلم ،

به برادر و رفیق بزرگم اسماعیل بخشی

هان اسماعیل!انگشت اشاره ات به کدامین سو ست؟آزادی؟تا برای زمین و زمان ترانه ای بخوانیرنگین تر از بهارهمچنان که کارگران را به بند در می کِشند.سرودی که از بر کنندتمامِ زنان و کارگرانو کودکان هم زمان که تل آجر رارج میزنندزیر لب زمزمه کنانسرود

سانسور و مصائب نویسندگی در ایران

آنچنان که مشهود می‌باشد، اشاعه پدیده سانسور در چند دهه حکومت جمهوری اسلامی افزایش چشم گیری داشته است. از این روی ادبیات معاصر ایران در طول این چند دهه بحران‌های بسیاری را پشت سر نهاده است. در این راستا سانسورچی ها به نیابت از مقامات ارشد

نبردی که میعادگاه عشق بودن زمین، غایتش

عدنان یوجل (۲۰۰۲-۱۹۵۳) شاعر رنج بود! شاعر مبارزه! شکننده سکوتی فاحش بعد از کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ ترکیه! شعر “نبردی که میعادگاه عشق بودن زمین، غایتش!” در سال ۱۹۸۶ نوشته شده است، شعری که نوید دهنده مبارزه بر ضد فاشیسم بود. شعری برای زنده…

دو قطعه شعر

(مرگ ممکن است کهنسالی باشد) مرگ ممکن است کهنسالی باشد اما او هنوز هم اعتبار دارد لیکن مرگ تفتیش تان می کند با نور زلال خود و او خیلی افسونگر است که شما هرگز نخواهی دانست او جایی در انتظار شماست تا وسوسه کند اراده…

دو قطعه شعر

(مرگ ممکن است کهنسالی باشد) مرگ ممکن است کهنسالی باشد اما او هنوز هم اعتبار دارد لیکن مرگ تفتیش تان می کند با نور زلال خود و او خیلی افسونگر است که شما هرگز نخواهی دانست او جایی در انتظار شماست تا وسوسه کند اراده…

دو قطعه شعر

(مرگ ممکن است کهنسالی باشد) مرگ ممکن است کهنسالی باشد اما او هنوز هم اعتبار دارد لیکن مرگ تفتیش تان می کند با نور زلال خود و او خیلی افسونگر است که شما هرگز نخواهی دانست او جایی در انتظار شماست تا وسوسه کند اراده…