مرور رده

تازه‌ها

جنگ هویتها و دفاع مشروع

مسئلە دفاع پدیدەایست کە مستقیماً در برابر هجوم به هویت فردی و اجتماعیِ جامعە قرار می‌گیرد. بە زعم این رویکرد هر امری کە شریانات حیات آزاد، کنشها و هویت اجتماعی تودەها و جامعە را مورد هدف قرار دهد با واکنش دفاع ذاتی روبرو می‌شود

چرا و چگونه آدم از دنده چپ حوا برآمد

پیش تر و در شماره هفتم نشریه خیابان نیز درباب اینکه خلقت امری زنانه است نوشته بودم، حال آنکه در متن حاضر پرداخته خواهد شد بدانکه نه زن از دندهٔ چپ مرد برخاسته که عکسِ آن با تأویلی بر حقیقتِ پیدایش حیات بر ارض تاریخی معنامندتر است.

ما از نسل زنان سوخته‌ایم

‍ ‍ چە شبها کە از ترس آویزان شدن از تار موی شعله‌ور در جهنم، هراسانمان کردند و خواب بر دیده‌های کودکانه‌مان حرام کردند، اما باز کوچه‌های بلوغ را تند تند و پر از امید دویدیم ذره‌ای از آزادی را بچشیم حتی اگر مرگ قرین حال باشد.

سکولاریسم و اجتماع

در پیچیدگی اجتماع امروزی علاوە بر گزینش ابزار و اهداف از سوی افراد، در راستای سازماندهی و پیشبرد بهتر وظایف و نیازها، هر روز بە سوی تمایز و تخصصی تر شدن نهادها پیش می‌رویم و هر نهادی برای کارکردی ویژە پدید می‌آید.