مرور رده

تازه‌ها

ما از نسل زنان سوخته‌ایم

‍ ‍ چە شبها کە از ترس آویزان شدن از تار موی شعله‌ور در جهنم، هراسانمان کردند و خواب بر دیده‌های کودکانه‌مان حرام کردند، اما باز کوچه‌های بلوغ را تند تند و پر از امید دویدیم ذره‌ای از آزادی را بچشیم حتی اگر مرگ قرین حال باشد.

سکولاریسم و اجتماع

در پیچیدگی اجتماع امروزی علاوە بر گزینش ابزار و اهداف از سوی افراد، در راستای سازماندهی و پیشبرد بهتر وظایف و نیازها، هر روز بە سوی تمایز و تخصصی تر شدن نهادها پیش می‌رویم و هر نهادی برای کارکردی ویژە پدید می‌آید.