دانشنامهٔ پُل

دانشنامهٔ پُل

دانشنامهٔ پُل کاری از گروه خیابان به سردبیری وحید محمدی، و زیر نظر و مدیریت اتاق فکری خیابان تهیه، تنظیم و منتشر می‌گردد.
Name: POL (Bridge)
Publisher: The Innovation Room of Xiaban
Chief Editor: Vahid Muhammadi