خیابان؛ گذار از نشریه به جنبش

1,287

بسیارند نشریات و مجلاتی که کمر به روشنگری و تحولات جامعه بسته‌اند و تاریخِ معاصر نیز از انبوهی ادبیات روشنگرانه و تحول‌خواهانه سر به آسمان افراشته است. پرسش‌این است تا چه حد و از چه طرقی استفاده شده است تا ادبیات روشنگرانه، منتقد و مبارز بتواند به اهداف خود برسد.

تردیدی نیست که تحولات از طریق اعمال انقلاب صورت می‌گیرد و نه خودبخود بلکه زمانی بر بستر واقعی خود واقع می‌شود که آنتاگونیسم اجتماعی بصورت رویاروی نیروهای جامعه، دینامیک انقلاب را بحرکت در آورد، و این حرکت با ظهور جنبشی می‌جنبد که در ایجاد سازمانیابی اقشار و طبقات جامعه نقش اصلی داشته باشد.

اکنون که قیامها و انقلاب در سرزمین آشفته‌ی ما در شرف وقوع هستند،  جنبشی که بتواند در سازمانیابی اجتماعی جامعه مشارکت و دخالت داشته‌باشد بیش از هر زمانی ضرورت یافته است.

زمینه‌ها و بسترها برای این حرکت‌ها در این هنگام در حال شکل‌گیری بوده و صداهای شجاع جامعه‌ی ما اکنون در پژواکند و چیزی که کم داریم مکانیسمها و ابزارهای اتحاد است تا بتوانیم صدای انقلابی خود را نیرومندتر از هر زمانی بر کاخ ستم و سرکوب فرود آورده و آنرا به قعر نابودی روان کنیم.

درست است که رژیم حاکم دارای ابزار سرکوب بوده و از بکار بردن آنها ابایی ندارد، اما نباید فراموش‌کرد که دستگاه سرکوب و خفقان این رژیم ظرفیت بسیار محدود داشته و هیچگاه قادر به کنترل و سرکوب کل جامعه نبوده و نخواهد بود.

آنچه نباید فراموش شود این است که این رژیم با بکارگیری ترفندهای خاص امنیتی و خود بزرگنمایی قادر به ارعاب بوده و از طریق ایجاد اختناق جامعه را به سکوت وامی‌دارد.

اکنون که سطح آگاهی و هوشیاری جامعه بیش از هر زمان در حال صعود است، لازم است که آگاهی عمومی نسبت به محدودیت امکان سرکوب این نظام نیز به ابتدایی‌ترین اطلاعات عمومی مردم بدل گشته و همگان بدانند که قدرت این نظام سرکوبگر در سکوت و عدم‌آگاهی اکثریت جامعه است. زمانیکه اکثریت مردم بر این امر آگاه گردند که قدرت آنها در اتحاد، شجاعت و آگاهی آنهاست، این نظام پوشالی و پوسیده، فروپاشیده و آزادی ما نیز ناگزیر خواهد بود.

حال خیابان با این هدف به میدان آمد. با قدمی کوچک و کوتاه، اما مصمم، در مدت کوتاه یک ماه و اندی، ششمین شماره‌ی خود را انتشار ساخته است. خیابان با این هدف به میدان آمد که صدای خیزشهای خیابانی باشد، و در این مدت کوتاه، رشد غیرقابل انتظاری داشته و اکنون چشم‌اندازی جدید دارد. چشم‌اندازی که منشا آن استقبال و مشارکت بی‌نظیری است که دروازه‌ای برای صعود به مراحل بالاتری را برای خیابان و جنبش خیابانی گشوده‌ است.

خیابان با دخالت دادن نیروی جوان و آگاه در نظر دارد در آینده‌ی نزدیک جرقه‌های جنبشی را شعله‌ور سازد که در خیزشهای خیابانی نقش سازمان‌دهنده ایفا کرده و به اعتلای انقلاب، شتاب وارد ساخته و بسترهای سازمانیابی جامعه‌ای دموکراتیک و برابر را فراهم آورد.

زمستان گرچه سرد است و سوزناک، اما شعله‌های آتش  نوروز در بطن زمستان سخت پرورش می‌یابد و خیابان مصمم است با گذار از نشریه به جنبش، جرقه‌های انقلابی باشد که آزادی را برای همه به ارمغان می‌آورد.

زنده باد انقلاب دموکراتیک خلقها

پیش بسوی جامعه‌ای برابر، مترقی و آزاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.