ژنوساید و دزدی‌ تا دل طبیعت

439

مظلوم تر از مردم ایران، طبیعت بی دفاع آن است.

دستبرد و سوزاندن و خشکاندن جنگلها و آب و آبادانی، یکی از عمدە فجایع در روند حیاتی زندگی توسط نظام جمهوری اسلامی است.

بە قول خودشان با مهندسی در منابع طبیعی، چیزی شبیه بە ژنوساید انسانی را برای طبیعت بکر ایران بە ارمغان آوردند.

این بماند که برای پر کردن جیبهایشان اکثر معادن کشور را که حق مردم بومی آن مناطق دارای معدن است را برای خود خالی کردند، اما مافیای آب و زمین خواری تا جایی پیش رفتە است کە تقریبا دیگر نه درختی باقی مانده نە آبی، و این زنگ خطر بسیار بزرگی برای ادامەی حیات بشر در ایران خواهد بود و نمیتوان بە سادگی از آن عبور کرد. بە طور مثال اگر بخواهیم به جریان سدسازی در ایران فقط اشارە کنیم، خود بحثی طولانی را در پی خواهد داشت که سعی میکنیم یک بە یک راجب به همەی موارد صحبت کنیم.

در دورانی که کشورهایی چون آمریکا، درحال تخریب برخی از سدهای غیرضروری خود هستند تا با جاری شدن دوبارە آب، جان تازەتری به طبیعت ببخشند، آقایان در ایران کە تازگی موفق بە ساخت سد توسط مهندسین خود شدەاند، همچون مور و ملخ بە جان چشمەهای بزرگ و رودخانەها افتادەاند و با بستن راە آب و ذخیرە آن، افتخار توان در سدسازی را بە رخ میکشند، حال غافل یا مطلع از اینکه چه فاجعەی عظیمی را بە بار آوردەاند.از سویی همانطور کە در بسیاری از تحقیقات و مقالات علمی گفتە شدە جنگ آینده بر سر آب خواهد بود و ایران از همین حالا بە لطف دولت مدبر خود در این موقعیت قرار گرفتە است، درحالی که مافیای آب از این قضیە سود خواهند برد و هرروز به کمک در ساخت سدها میشتابند.

یکی از مفتضحانەترین و غیرضروری ترین سدهایی کە در ایران ساختە شد، سدداریاندر روستای هجیج واقع در اورامان میباشد کە نمونه بارزی از یک نوە جنایت در حق طبیعت و مردم کوردستان است. حکومت جمهوری اسلامی بخاطر محروم کردن اقلیم کوردستان عراق ، رودخانە سیروان کە به دربندی خان میریخت و۷۰  درصد از برق اقلیم را تامین میکرد، با بستن راه این رودخانه در جریان خدادادی و طبیعی خود توسط سد داریان خسارتهای جبران ناپذیری بە اکوسیستم جعرافیایی اورامان وارد میآورد.

چە حیواناتی کە در مسیر خشک رودخانه از تشنگی تلف نمیشوند و چە گیاهانی که نمیخشکند و آن سرسبزی بهشت مانند اورامان در آیندەای نە چندان دور تقریبا بە یک بیابان تبدیل خواهد شد و چە مراتعی کە با بالا آمدن آب سد بە زیر نرفتند و بافت سنتی و جلوەی کهن روستاها بهم خوردە است. اما از همەی اینها مهم تر بە زیر آب رفتنکانی بلکە یکی از بزرگترین و پاکیزەترین چشمەهای آب معدنی جهان، پس از آب زمزم است و بە زمزم کوردستان معروف گشت. چشمەای کە از درون غار در میان کوه با حجم زیادی بیرون میریخت و آب شرب روستا را تامین میکرد، دارای املاح زیادی چون فلوراید بود کە اگر بە جای غرق کردنش در زیر سد، از آن برای صادرات آب معدنی بهرەبرداری میشد ، هم سرمایەی بزرگ امروز و فردای کوردستان میشد و کمک زیادی بە خطر کمبود آب در آیندە بود و هم آقایان خود نیز میتوانستند در قبالش سود زیادی بە جیب بزنند. اما دریغا کە با وجود تمام اعتراضات مردمی و فعالین مدنی و زیستمحیطی، توان چیرە شدن بر این ظلم ممکن نشد و از یک جریان طبیعی آنچنان جریان سیاسی ساختند که راه را بر کوچکترین اعتراضی حتی از سوی اِن.جی.اوهای محیط زیست هم سد کردند و منجربە دستگیری و بازداشت اهالی بومی آن منطقە شد.

اکنون یک جوی آب مصنوعی (نسبت بە چشمەی اصلی)را بالاتر از سد ساختەاند و بە اسم نجات بخشی کانی بل بە مردمی کە تا قبل از شهادت چشمە بل، سعادت دیدن و لذت بردن از چنین نعمت زیبایی نسیبشان نشدە قالب میکنند، اما ما نیک میدانیم که چگونە بخاطر یک هدف سیاسی، کانی بل را قربانی و نابود کردند و چیزی از آن باقی نماند و حالا نیز باز دست از قتل عام برنداشنە و در حال ساخت سد دیگری پاینتر از سد داریان بە نام سد بلبر هستند.

با چنین عملکردهایی در زمانی نە چندان کوتاه باید شاهد باشیم چگونه نظم جغرافیایی این منطقە بهم میخورد. بارندگیها کمتر، هوا خشک و پر از گردوغبار میشود و مراتع و جنگلها از بین میرود و کشاورزی و باغداری از رونق خواهد افتاد و حتی تامین آب اشامیدنی نیز دشوار میشود.

حال که مشکل تنها بە اینجا ختم نمیشود و بە دلیل وسعت این مسئلە در شمارەهای بعدی بە ادامەی ان، راجب بە همە جوانب طبیعت در اکثر نقاط ایران خواهیم پرداخت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.