برای تامین معیشت و رفاه همگانی به پاخیزیم!

528

سواستفاده فردی و شخصی از اموال عمومی، فروش و خصوصی کردن منابع و سرمایه عمومی مردم در ایران، با سرکار آمدن جمهوری اسلامی سرمایهداری آغاز شد. دزدیهای کلان بیلیونی و بیلیاردی توسط مافیای جمهوری اسلامی سرمایهداری در ایران هر روز از طرف مطبوعات، رسانه ها و یا توسط رقبای حکومتی و اقتصادی علنی و با قید رقم و حساب ریز آخوندها؛ نوهها و نتیجههایشان فریاد زده میشود. فروش شرکتها و موسسات دولتی با قیمتهای پایین و یا مفت به کاسهلیسان حکومتی و مزدوارن اسلامی، داد خودیهایشان را در آورده است، چه برسد به مردمی که خارج از هر نقش و جایگاهی هستند.

این باند سارق اسلامی دراین مدتی که در قدرت است تا توانستند اموال مردم را چپاول کردند و انبوهی از ثروت برای خود و اطرافیانشان به تاراج بردند و کماکان درندهوار مشغولند. این کلاشی سرمایهداران اسلامی نتیجهاش این است که اکثریت مردم در فقر مطلق و بیخانمانی کامل بسر میبرند. حقوقهای ناچیز و زیر خط فقر کارگران ماهها پرداخت نشده، میلیونها بیکار شامل هیچ بیمهای نیستند، بیماران بیشماری از فقر ناتوانی از درمان و دریافت داروی مورد نیاز هستند و جان خود را از دست میدهند. بخشی از جامعه کارتونخواب، گورخواب است و بخشی کولبر که دوران بردهداری را بوضوح در نظام اسلامی سرمایهداران به نمایش گذاشته است.

در رژیم اسلامی سرمایهداری بنا به خبرهای رسمی و غیر رسمی ۵% از نعمات جامعه برخوردارند و به هر شکلی به ثروتاندوزی مشغولند. در زمان شاه این رقم شامل ۱۰% از شاهچیها، درباریان و دوروبریانش میشد، که میتوان دید بازماندههای ریز و درشت سلطنتی بعد از ۴۰ سال نیاز نداشتهاند که حتی یک روز کار کنند و کماکان از یک زندگی مرفه و با استاندارد سلطنتی برخوردار هستند. مافیای اسلامی سرمایه نیز در همین مسیر پیش رفته و توبره و آخور خود را پر از سرمایه و ثروت از اموال مردم در ایران کردهاند. بچهها و نوه و نتیجههایشان در ناز و نعمت از ثروت مردم در ایران زندگی اشرافی میکنند.

جامعه ایران جزو کشورهای ثروتمند در دنیا به حساب میآید، غیر از نیروی کار جوان، با تجربه و توانا، صدها معدن؛ نفت و گاز و صنایع مختلف و مملو از ثروتهای طبیعی است و تمامی مردم  در ایران میتواند بدون هیچ مشکلی از یک زندگی مرفه و با رفاه کامل برخوردار شوند. اما نظام حاکم مافیای مذهبی در قدرت نشسته است که خود و خویشاوندانشان را صاحب اموال عمومی کردهاند و در حین حال سرمایهداران و کارفرمایان هار را به جان نیروی کار و با حمایت کامل از آنها، انداخته است، که با وقاحت تمام نه تنها حقوق کارگران و زحمتکشان را به موقع نمیپردازند بلکه، نیروی کار را به ارزانترین قیمت خریداری میکنند. در مقابل هر اعتراض و اعتصابی و هر مطالبه به حق کارگران و مردم زحمتکش به وحشیانهترین شکلی میایستند. زندانهای این رژیم مملو از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

اعتراضات و خیزشهای آغاز شده؛ شروع یک تغییر بنیادی است و با واژگون کردن این دولت مافیایی سرمایهداران میتوان جامعهای را ساخت که تمامی مردم با استفاده از ثروت عمومی به یک زندگی انسانی دست یابند. با سرنگونی این رژیم و گرفتن اداره جامعه به دست خود مردم میتوان جامعهای را ساخت که در آن نه زندانی باشد، نه فقیری موجود باشد و نه نیازی باشد که کودکی مجبور به کار گردد و یا کسی برای امرار معاش نیاز به فروش بدن و وجود خود گردد.

اموال و ثروت جامعه که صاحبان اصلی آن مردم در ایران هستند را باید از حلقوم این مافیای اسلامی سرمایه در آورد و برای کل جامعه و رفاه عمومی استفاده نمود. ثروت جامعه آنچنان فراوان است که میتوان به هر فردی در جامعه بدون هیچ کاری از یک حداقل زندگی انسانی به دور از فقر برخوردار بوده و برای چرخش و پیشروی بیشتر جامعه انسانی ساعاتی را مشغول کار مفید گردد.

برای مقابله با فقر و بی خانمانی، بیکاری و اعتیاد، آزادی و حق بیان، مقابله با ستم و استثمار و تبعیض نیاز به سازماندهی در محلهای زندگی و محلات کار است تا بتوان این سیستم گندیده سرمایهداری با حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون کرده و یک جامعه انسانی با حکومت شوراهای کارگران، زحمتکشان و مردم را پایه ریزی کرد. در این شرایط میتوان به یک جامعه درخور انسانها دست یافت. تامین معیشت همگانی امری شدنی و در دسترس است. اعتراضات جاری خیابانی و نیز اعتصابات کارگری گواه این است که مبارزه از سطح تدافعی به مبارزات قوی تر و تهاجمی در حال رشد است.

پروسه رشد مبارزات نمایانگر قدرت یابی هر چه بیشتر اعتراضات، آگاهانه تر شدن، متشکلتر شدن و همگی گیرتر شدن را نشان میدهند. کارگران و زحمتکشان خود بهتر میتوانند مراکز تولیدی، خدماتی، آموزشی، درمانی ورا به نفع مردم مدیریت و اداره نمایند. هدایت و حکومت جامعه باید به دست صاحبان واقعی سپرده شود و آن نیز چیزی جز اکثریت مردم در ایران نیستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.