انقلاب اکتبر و مسئله زنان

116

یکی از معضلات اجتماعی که انقلاب پرولتری اکتبر توانست به آن پاسخ دهد و در حل آن قدم  بر دارد مسئله زنان بود. بلشویکها این معضل را نه تنها بطور انتزاعی نمیدیدند بلکه رهایی و برابری کامل زنان را در گرو مبارزه طبقاتی و پیروزی طبقه کارگر میدانستند.

انقلاب اکتبر با ارائه دادن راه حل پرولتری رهایی واقعی زنان را بدون دگرگون نمودن مناسبات بورژوایی غیر ممکن میدانست. بلشویکها حل مسائل زنان را در بطن مبارزه طبقاتی پرولتاریا و انقلاب جستجو نمودند، و ثابت کردند مبارزه برای حقوق سیاسی و اجتماعی زنان، بطور قطع یک نمود و بخشی از مبارزه عمومی پرولتاریا برای رهایی کل بشریت است.  

مبارزه طبقاتی پرولتاریا، افقهای زنان را وسعت بخشید، اذهان آنها را باز و فکرشان را تکامل داد، و آنها را در رساندن به اهدافشان یاری نمود.

بعنوان مثال تا قبل از انقلاب اکتبر، زنان پرولتر و غیر پرولتر از طریق حق رأی مردان حمایت میشدند؛ حقی که آنها در واقع به نحوی غیرمستقیم در آن نقش داشتند. اما انقلاب اکتبر با رهبری طبقهٔ کارگر، و دخیل کردن جنبش تودهای زنان، حق زنان کارگر را به عرصه کشمکش در حیات سیاسی ارتقاء داد و این در حالی بود که میلیونها زن پرولتر رزم جویانه و با اعتماد به نفس برای حق رأی برابر با مردان مبارزه کردند.

تأثیرات این حرکت در دنیا بقدری بود. که  بورژوازی غرب از ترس و واهمهٔ تکرار این انقلاب شروع به بوجود آوردن تعدد احزاب نمود، و حق رآی همگانی را برای همهٔ شهروندان، منجمله زنان به رسمیت شناخت.

 انقلاب اکتبر با رهبری پرولتاریا سعی نمود خواستهای سوسیالیستی را بطور سیاسی با افکار تودههای زنان زحمتکش، با نیازها و آروزهای زنان کارگر، پیوند دهد. و زنان به این نتیجه رسیدند، که تنها طبقه کارگر است که حق برابری کامل با مردان، هم در قانون و هم در عمل، در خانواده، در دولت و در جامعه را برای آنها قائل است.

زنان در روسیه در طول انقلاب پرولتری اکتبر ضمن اینکه با خواسته های طبقاتی خود آشنا شدند به این امر هم واقف شدند در جامعهایی که در آن انسان بر زندگی خود کنترل دارد و از استثمار انسان از انسان خبری نیست، اکثریت عظیم جامعه که کارگران و زحمتکشان باشند از خطر تهدید فقر، ناتوانی، جنگهای خانمانسوز رها شدهاند، نیروی زنان بعنوان نیمی از جمعیت جامعه نقش تعیین کنندهای در مبارزه طبقاتی داشته و رها شدن آنها  از اهداف مهم این مبارزه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.