هدف اول؛ بیرون راندن ایران و ترکیه‌

201

اعتراف روسیه مبنی بر از بین رفتن مدارک دال بر استفاده از سلاح شیمیایی در صورت حمله موشکی به سوریه، خود گواه استفاده از سلاحهای کشتار جمعی از سوی نظام اسد است. اما چند نکته بسیار مهم در مورد این حمله شیمیایی و عواقب آن وجود دارد:

استفاده از سلاح شیمیایی به دستور روسیه بوده یا خودسری اسد و ایران؟

احتمال اینکه روسیه برای عدم غرق شدن در سوریه [همچون افغانستان] برای اتمام جنگ سلاحهای شیمیایی بکار برده باشد، وجود دارد. لیکن با توجه به ادعاهای مطرح شده در مورد حمله به پایگاه ایران در سوریه، سناریوهای دیگر مطرح شده:

١. امکان توافق کشورهای غربی و عربی، روسیه و اسرائیل برای خارج کردن ایران از سوریه [و بعدها ترکیه] با استفاده از تهدید به حمله وجود دارد. روسیه توانایى ادامه جنگ با تحریمهای اعمال شده را نخواهد داشت و خواهان اتمام این جنگ به نفع اسد است. جغرافیای سوریه بعد از ٧ سال به ٣ منطقه اپوزیسیون، کوردها و اسد چیده شده است و امکان بوجود آمدن یک کشور فدرال هم اکنون است که میتواند ظهور کند و نه جغرافیایی که قبلا درهمآمیخته و آشفته بود. کوردها [به تنهایی] نه توانایی بازپس گرفتن عفرین را خواهند داشت و نه ترکیه جرأت حمله به مناطق تحت کنترل کوردها را خواهد داشت. آمریکا و فرانسه نیز کوردها را رها نخواهند کرد و از مناطق تحت کنترل کوردها برای فشار بر اسد و روسیه از این به بعد استفاده بیشتری خواهند کرد. به هیچ عنوان اجازه بردبرد را به روسیه نخواهند داد.

٢. سناریو دوم خارج شدن ایران و سوریه از خط استعماری روسیه است. اگر این حمله شیمیایی بدون اجازه روسیه صورت گرفته باشد [و میتواند جای بحث باشد و اخبار ضد و نقیض رسانههای سوری و روسی در مورد تعداد موشکهای شلیک شده و تعداد ساقط شدهها گواهی بر این قضیهاست] امکان اجازهحملهاسرائیل بهنیروهای سپاه پاسداران از سوی روسیهمیتواند درست باشد. اگر ایران این حملهشیمیایی را بدون هماهنگی با روسیهانجام دادهباشد، بدون شک روسیهدر مورد از بین بردن نفوذ ایران با غرب همکاری خواهد نمود و چهبسا در مورد آیندهٔ ایران هم بهتوافق برسند.

اگرچهسیاستمدارانی در آمریکا و بریتانیا خواهان حملهبهسوریههستند اما دیگر کشورهای اروپایی و در رأس آنها فرانسهبا آنها همکاری نخواهند کرد. درصورت حملهامکان تلافی جویی از سوی روسیهوجود دارد و تمامی این کشورها دارای بمب هسته‌‌ای میباشند. جنگ هسته‌‌ای برابرست با پایان دنیا درحال حاضر [باتوجهبهمنابع موثق] آمریکا سکان را بهدست فرانسهو ماکرون دادهاست. ماکرون با پوتین در تماس برای یافتن راهکاری جهت اتمام جنگ در سوریهمیباشد. احتمال بوجود آمدن ٣ دولت در سوریهدر درازمدت بسیار بالاست، چراکهتوافق طرفین درگیر جنگ محتمل نیست و جغرافیای سیاسی هم آماده‌. اگر فرانسهو روسیهبهتوافق برسند، گام بعدی بیرون کردن ترکیهاز سوریهاست. ترکیهنشان دادهکهمتعهد بههیچ یک از متحدانش نیست و توهم ژئوپولیتیک بودنش، این کشور را بهفاحشهای سیاسی [از دید روسیهو کشورهای غربی] تبدیل کردهاست. ترکیهای کهجهت سیاسیش را با توجهبهوزش باد تعیین میکند، نمیتواند متحدی برای طرفین درگیر در خاورمیانهباشد.

اما جمهوری اسلامی چهدرصورت توافق غرب با روسیهو چهدر صورت حملات تلافی جویانه، بازندهاصلی داستان است. حملات حوثیها بهعربستان نیت اصلی ج. ا را برای روسیهفاش کرد. نشستهای محمد بن سلمان با ترامپ و ماکرون از یک سو و نشست امیر قطر با ترامپ از سوی دیگر، آیندهای بسیار ناخوشایند را برای ج. ا ترسیم میکنند. بازگشت تحریمها و برباد رفتن دهها میلیارد دلار هزینهجنگ پرداخت شدهدر سوریهو یمن از سوی ایران، افقی روشن برای رژیم خامنهای نیست.

در روابط بینالملل، جنگ جهانی تنها زمانی صورت میگیرد کهطرفین از راههای دیپلماتیک بهنتیجهای نرسند و یا اینکهیکی از قدرتهای مهم دنیا خواستار نابودی قدرتی دیگر و یا کشورهایی باشد. حتی درصورت حملهآمریکا بهتنهایی، کشورهای اروپایی شرکت نخواهند کرد و این خود رویهرا تغییر خواهد داد. نطق صریح ماکرون در مورد عدم حملهبهروسیهاز سوی فرانسه، کاملا گویای این مهم است کهاروپا در پی جنگ با روسیهنیست و بالعکس. این خود میتواند آغازی باشد برای دوران تازهای در خاورمیانهکهکشورهایی همچون جمهوری اسلامی و ترکیهنقشی در چینش معادلات نخواهند داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.