کوتاه درباره انقلاب کارگری اکتبر

220

خیابان؛ یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اکتبر جنبش شورایی به مثابه جنبشی کارگری و فراگیر بود که  بعنوان ارگانهای سیاسی و توده ای بسرعت در جامعه نهادینه شدند.

هر چند جنبش شورایی ۱۹۰۵ روسیه سرکوب شد، اما ایده شورایی در جنبش کارگری روسیه شکل گرفته بود. کارگران دریافته بودند که برای مقابله با حکومت تزاری و اعمال اراده انقلابیشان، تنها از طریق نهادهای شورایی که متشکل کننده آرمانها و ایده های کارگری است می توانند اهداف انقلاب را به پیش ببرنند. علیرغم سرکوب و خفقان خونینی که ارتجاع در شکست انقلاب ۱۹۰۵ به جنبش کارگری روسیه تحمیل کرد، اما آرمان شورایی به صورت یک واقعیت زنده درون جنبش کارگری تدوام یافت و پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ را متحقق ساخت.

در جنبش کارگری جهان، انقلاب اکتبر بعد از کمون پاریس، نخستین انقلاب کارگری ای است که با شعار و حمایت توده وسیع کارگران روسیه یعنی “تمام قدرت به شوراها” تداعی می شود. تاریخ انقلاب کارگری روسیه، درس ها و تجارب آن بویژه نقش سیاسی و تعیین کننده شوراها در تاریخ مبارزه طبقاتی جنبش کارگری جهانی از سنتهای ارزشمند انقلابی  برخوردار بوده و به یاد ماندنی است.

یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای انقلاب اکتبر کمیته های کارخانه بود. کمیته های کارخانه نمونه بسیار برجسته ای از تحرک و فعالیت طبقه کارگر در متن انقلاب بود.

ایده کمیته های کارخانه از طریق همین جنبش شورایی و با فعالیت کارگران در دل انقلاب اکتبر شکل گرفت. جنبش کمیته های کارخانه علیرغم اینکه کوتاه بود، اما تأثیرات آن در شرایط کار و حتی امر تولید کارگران بسزا بود.

لذا جنبش کمیته های کارخانه جزء لاینفک تاریخ انقلاب روسیه می باشد. بطوریکه با تسلط کامل بر مدیریت کارخانه  و کنترل از طریق شوراهای کارگری در کارخانه در تمام تصمیم گیریهای آن شرکت داشتند. نظم درونی کارخانجات، از جمله استخدام ها، اخراجها، مرخصی، قراردادهای تعرفه، شکایات، ارزیابی از توانایی کار و مهارت، یعنی شرایط لغو قراردادهای دستمزد را تحت کنترل داشتند. تمام مسائل و مشکلات کارگران از طریق مجامع عمومی رفع و رجوع میشد و اعضای این کمیته ها هم توسط مجامع عمومی انتخاب میشدند به همین دلیل مجامع عمومی نقش کلیدی در این کمیته ها را ایفا می نمودند.

تأثیرات این انقلاب در دنیا بقدری بود که بورژوازی غرب از ترس و واهمه تکرار این انقلاب شروع به ایجاد متعدد احزاب نمود و حق رأی همگانی را برای همه شهروندان، منجمله زنان معمول کرد. همچنین آموزش و پرورش رایگان برای همه کودکان، کاهش ساعت کار به ۸ ساعت، حق بیمه و بازنشستگی برای سالمندان را تصویب نمود.

با وجود گذشت چند دهه از انقلاب اکتبر، سرمایه داری غرب با تلاش در فروپاشی اتحاد شوروی و سوق دادن آن بسوی بازار آزاد، سعی نمود با پایین کشیدن مجسمه لنین نه تنها کینه و نفرت خود را از مارکسسیم و کمونیسم اعلام نماید، بلکه سعی نمود آخرین آثار و بقایای انقلاب را از اذهان کارگران و توده های مردم محو نماید.

تحولات انقلاب اکتبر عظیم و به یاد ماندنی است؛ قطعاً بدون آن تاریخ بشریت متفاوت تر از آنچه میشد که امروز شاهد آن هستیم. این انقلاب و تأثیرات آن نه تنها به گذشته، بلکه به آینده هم تعلق دارد. امروزه سنت ها و دستاوردهای انقلاب اکتبر می تواند راهگشای مبارزاتی طبقه کارگر جهان و بخصوص طبقه کارگر ایران در پیشبرد مبارزه اش بر علیه بورژوازی باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.