بیانیه شماره سوم کاسبکاران کردستان

247

حاکمیت بە سفرەی خالی مردم زحمتکش کردستان اهمیت نمی دهد، پس باید اعتراضات را بە شکل تجمعات تودەای بە خیابان های شهرهای کردستان و کرمانشاه و آذربایجان غربی و خصوصا جلو فرمانداری ها هدایت کرد.
روز ٢۶ فروردین ماە کاسبکاران و مغازه‌داران در جوانرود (استان کرمانشاه) و بانه (استان کردستان) در اعتراض به بسته‌شدن بازارچه‌های مرزی و افزایش تعرفه‌های گمرکی، اعتصاب کردند.
در ادامەی اعتراضات شهرهای سقز، مریوان، سردشت، پیرانشهر و بخشهای از شهرهای دیگر کردستان بە آنها پیوستند.
دولت بە عمق فاجعە آگاە است. می داند کە مردم شدیدا بیکار و دچار فقر و تنگدستی مفرط هستند، اما آگاهانه هیچ اقدامی برای چارەیابی انجام نمی دهد.
کاسبکاران پس از یک هفتە اعتصاب انتظار داشتند کە حاکمیت بە اعتراض مدنی و دمکراتیک آنها احترام بگذارد و در جهت رفع مشکل و بازگشایی مرزها فورا اقدام کند، اما چنین نشد.
اکنون کاسبکاران و بیکاران و کارگران ضروری می دانند کە بە شکل دیگری دولت جمهوری اسلامی را متوجەی مشکلات و ظلم غیرە قابل تحمل خود کنند.
ضمنا بازگشایی مرزها با این شرایط جاری و با رفتن سرسام آور هزینە تنها می تواند بە نفع عدەای محدود سرمایەدار وابسته به حاکمیت باشد و کاسبکاران و بازرگانان خردەپا هر روز فقیرتر و سفره آنان خالی ترخواهد شد. پس باید مسئولین کشور بە جای برگزار کردن جلسات و وعدەهای تبلیغاتی و توخالی فکری اساسی برای هزاران کاسبکار بیکارشده بکنند.

کاسبکاران، مردم تهیدست شهرهای مرزی کردستان برای تفهیم خواستەها و حقوق خود، فردا ساعت ١٠ صبح روز سەشنبە
۴ اردیبهشت ماە جاری در جلو فرمانداری های شهرهای بانە، مریوان، جوانرود، سردشت، سقز و پیرانشهر و دیگر شهرهای مرزی تجمع خواهیم کرد و صدای اعتراض خودمان را به گوش حاکمیت خواهیم رساند.
اگر مسئولین فکر کردند کە ما بدون گرفتن حق و کسب دست آورد خاموش می نشینیم و نظارەگر گرسنگی کشیدن بیشتر خود و خانوادەهایمان و تباه شدن زندگی خود و کودکانمان خواهیم بود، سخت در اشتباە است.
یا باید بە این تحریم و محرومیت و تحمیل فقر پایان دهند یا منتظر شنیدن صدای اعتراضات سراسری خیابانی ما کاسبکاران و مردم رنجدیده مناطق مرزی باشد که در آنصورت ناچار به دستگیری همەی کاسبکاران و مغازەداران معترض خواهد بود.

جمعی از کاسبکاران و بازاریان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.