روزهای پیشین

138

روزهای پیشین

آری، هیچ معضلی نبود.
تمام دموکراسی ها
(تمام دموکراسی ها) نهان بودند.

از آن رو ما ناگزیر شدیم
به کشتن برخی از مردم.
پس چه؟
چپی ها کشته شدند.

چیزی که می گفتیم این است
به روزهای پیشین بازگرد:
دخترت یکی از چپ هاست.

به غایت خواهم رسانید
این حافظه ی متعفن فاسد را
تمام راه ها تا بالا و بالا و بالا
و حقیقت در همه ی راه هاست
و تمام گذرگاه ها نقصانی ست
مگر در گذرگاه پیکره ی چپ ها.

آنگاه متوقف کردند دست چپی ها را
آنها روزهای پیشین را امکان پذیر می دانند
لیکن به شما می گویم، روزهای پیشین نیکو بودند.

بدین سبب تمام دموکراسی ها
(تمام دموکراسی ها)
پشت سرمان بودند.

گفتند: فقط بگویید نه
به کسی که پشت سر شماست.

کار تمام است.
فقط به کسی نگو
(اقدام کافی نیست)
فقط به کسی نگو
ما پشت سر شما هستیم.

فقط آنها را بکشید.

آری، همسرم خواهان صلح است و
بدینگونه تاثیر می پذیرند کودکانم
بنابراین ما کشتیم همه ی چپ ها را
که صلح بیاوریم برای کودکان مان.

به هر حال هیچ معضلی وجود ندارد.
به هر حال همه ی آنها جان باخته اند.

 

 

شاعر: هارولد پینتر
بازآفرینی: نواب جمشیدی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.