بیانیهٔ خانهٔ کولبر

کولبری مشکل همهٔ ماست!

263

خیابان؛

 کولبری مشکل همهٔ ماست!

? ما مردمان زیر سلطهٔ دولت استبدادی ایران، همه در زورقی نشستهایم که ناخدایی خبیث و دیوانه آن را به قعر گردابی توفانی میراند و هر از گاهی کسانی را در آن گرداب غرق میسازد (حتی دوستان خود را) و دیگران فکر میکنند تا زمانی که خودشان امن هستند، مشکل آنها نیست. واقعیت این است که دیر یا زود همه در خطرند و کسی نمیداند قربانی بعدی کیست. این یک حقیقت است که در یک اقدام سراسری در سه قدمِ نافرمانی همگانی، اتحاد همگانی و قیام همگانی میتوانیم این ناخدای پلیدِ دیوانه را به قعر گرداب بیافکنیم و جامعهای همگانی بسازیم که ناخدایش دانش و آگاهیِ همگانی باشد.

? این نظام استبدادی، این ناخدای شرور اکنون بە منظور حفظ قدرت و تسلط خود بر جامعه سیاستهای بیکارسازی را در مناطق مرزی خصوصا در مرزهای جعلی کوردستان اعمال میکند که اغلب خاستگاه اعتراضات و مقابله با سیستمهای سرکوب و دیکتاتور بوده و هست، و از هیچ اقدامی برای وابستهسازی اقتصادی مردم منطقه به خود و سلب اراده از آنها کوتاهی نکرده است و این سیاست اکنون هر سال صدها قربانی میگیرد.

? این ناخدای تبهکار در کوردستان به جنایت عظیم و هولناکی مشغول است. شیرازهٔ جامعه را از هم میپاشد، اکوسیستمشان را تخریب نموده و تمام منابع معیشتی را ویران میسازد. همچنین مردم را بیکار و در گرداب فقر غرق نموده، تا از سرزمین مادریشان فراری گردند. آنان که میمانند برای قوت خویش وادار به کولبری و سپس قتل و عام میگردند تا جامعه را مرعوب و در اختناقی غیرقابل تحمل غرق سازند، تا از این طریق کسی را یارای زندگی در سرزمین مادری خود نباشد.

? آنچه باید دربارهٔ کولبری بدانیم:

? کولبری؛ بسیاری آن را یک شغل کاذب مینامند، اما در واقع یک شغل نیست، بلکه یک پدیدهٔ تخریبی برنامهریزی شده در اتاقهای فکری تهران بوده که منجر به ضایعات سترگ اجتماعی و اقتصادی میگردد.

? کولبری یک پدیدهٔ کاملاً مهندسی شده و جزئی از یک توطئهٔ عظیم بوده که با هدف نابودسازیی شیرازهٔ اجتماعیاقتصادی کوردستان از سوی نظام اشغالگر حاکم طراحی و تاکنون به بخشی از اهداف خود نیز رسیده است؛ منجمله کشتار قشری زحمتکش از مردم مقاوم کوردستان.

? هدف دیگر تحمیل پدیده کولبری بر جامعهٔ کوردستان، ایجاد یک رژیم فکریِ اجتماعیاقتصادی برای ایجاد احساس درماندگی و وابستگی بمانند یک احساس غالب اجتماعی که هنوز بشدت ادامه دارد.

?استبداد حاکم سیاستِخودی و غیرخودیرا بر کوردستان اعمال، و اقشارغیرخودیرا بهمعضلات اجتماعی و اقتصادی از قبیل اعتیاد، محرومیت، کولبری ودچار؛ که بخشی از سیاست منفعلسازی این رژیم استبدادی به منظور تأمین امنیت حاکمیت خویش است.

? کولبری برای قشر وسیعی از مردم کوردستان که امکانات مادی آنها ضعیف و در رژیم اقتصادی نظام به حاشیه رانده شدهاند، نوعی گریز از پروژهٔ وسیع مزدورسازیِ این نظام است.

? کولبری جزئی از توطئهای است که بطور هدفمند ژنوساید ملت کورد و تخریب اکوسیستم کوردستان (سدسازی و هدایت آب کوردستان به مناطق کویری، تخریب زراعت و کشاورزی، آتش سوزی برنامهریزی شده در جنگلها، قتل عام احشام و چارپایان، خشکاندن رودخانهها و دریاچهها، و …) را مدنظر دارد تا برای تغییر دموگرافی آن بطور سیستماتیک بسترسازی کند.

? معضل؛ سه مسیرِ مهندسی شدهٔ اجباری:

? کوچاندن و پروژهٔ کارگر مهاجر

کوچاندن برای تبدیل بخش عظیمی از مردم کوردستان به کارگر مهاجر ارزان، یکی از پروژههای حکومت استبدادی سرمایه است. مردم کوردستان یکی از قربانیان عظیم این پروژه بوده که با تبدیل شدن بە بردگان مزدی و تأمین نیروی کار ارزان و ذوب آنها در شهرهای متروپُل مرکزی و همچنین برای پاکسازی و جدا کردن انسانهای پاک کە تن بە مزدوری ندادەاند، به تضعیف اراده مقاومتجویانهٔ جامعهٔ کوردستان برخاستهاند.

? کولبرسازیی

کولبرسازی بە عنوان یکی از فاکتورهای پیشبرندەی این سیاست، که استبداد مرکزی از جهتی با قانونی کردن آن از طریق صدور کارت کولبری بە مرزنشینان، بە آن مشروعیت دادە و غیرمستقیم آن را به عنوان یک شغل معرفی نموده در حالیکه حتی از اندک حقوقی (همچون بیمە) برخوردار نبوده کە کارگران طی سالها مبارزه آن را احیاءِ نمودند.

? کشتار جمعی

کسانی کە از سویی به پروژههای مزدورسازیِ استبداد حاکم تن نداده و از سویی دیگر در حلقەی کولبران دارای کارت کولبری نبوده، دولت بە بهانهٔ قاچاق کالا و ضربە بە تولید داخلی و تخریب سیستم اقتصادی، قتل و کشتار آنها را قانونی و بدون هیچ ابایی بە قتل عامشان دست مییازد.

? راه حل؛ الغای کولبری وجایگزین آن:

بە کولبری بە عنوان پدیدەای کاملا مخرب کە افراد زیادی مجبور بە انتخاب آن بعنوان جایگزین شغل شدەاند، باید پایان داد. در این راستا ما نیازمند برنامەریزی وسیع، مردمی و مناسب در جهت ایجاد جایگزینی هستیم کە اساس اقتصاد جامعە را به گونهای دیگر پیریزی کند.

?مبارزهٔ سراسری

برای پایان دادن بە پدیدهٔ کولبری لازم است کە مردم کوردستان همصدا و همراە با هم گام بردارند و سایر شهرهای ایران از پشتیبانی و حمایت خود نسبت بە این حرکت دریغ نکنند. این حرکت باید در کوردستان، بلوچستان و احواز به هماهنگی عمل دست یافته و مبارزات برای توقف توطئههای ژنوساید مردمی و زیستمحیطی را سراسری نموده و دولت را به عقبنشینی و احیای اکوسیستمهایی که تخریب نموده است، وادار سازد.

? درآمد پایه (مزد همگانی)

درآمد پایه به عنوان سهم هر شهروندی از میزان تولید ناخالص ملی تعریف می شود کە باید به خود آن شهروند تعلق گرفته و این پروژه باید از کولبران و مناطق محروم آغاز و برای هر فرد مبلغ ماهیانهٔ دائمی تعلق گیرد که مایحتاج زندگیش را تأمین سازد. نظریهٔ درآمد پایه، نظریهٔ جدیدی است بر این اساس که درآمد ملی بین شهروندان بطور برابر تقسیم شود و این در بسیاری از کشورها به گفتمان جدی بدل، و حتی آزمایش شده است. ایران با پایان دادن به سیاست تسلیحاتی، جنگ و ترور منطقهای و جهانی، به سهولت توان طرح درآمد پایه را خواهد داشت.

?اقتصاد اکولوژیک

نظام استبدادی زیربنای اقتصادی و کشاورزی، و حتی اکوسیستم کوردستان را در بالاترین سطح تخریب ساخته است، و در شرایطی که این نظام به سیاست تخریبی خود ادامه میدهد، ما با آبادسازیی حیات اکولوژیک در روستاها و مناطق کوردستان و ایجاد روستاهای تعاونی اکولوژیک و همگانیسازی کار و سرمایه، ایجاد بنگاههای تولید صنعتی اکولوژیکِ همگانی میتوانیم اقتصاد توسعهیافته مردمی بنا نموده که عرصه را بر پدیدهٔ کولبری و پدیدههای دیگر منجمله مزدوری تنگ، و شهروندان را در روستاهای تعاونی به کار و فعالیت گمارده تا از رفاه حاصله بهرهمند گردند.

? با خانهٔ کولبر همراه شوید:

خانهٔ کولبر مکانی است برای گردهمایی همگانی علیه اعمال پدیدهٔ کولبری بر مردم و مکانی برای انعکاس فریاد کوردستان بر سر استبداد مرکزی برای پایان دادن به این سیاست مرگبار است.

خانهٔ کولبر نه حزب است نه سازمان، بلکه تنها یک رویکرد است که فریادهای جامعه را در یک راه جمع، و قدمهای جامعه را همگام میسازد که به مثابهٔ یک جنبش آگاه و مستقل بر استبداد مرکزی اعمال اراده نموده و طرحهای مردمی را بر آنها تحمیل کند.

ضایعات پدیدهٔ کولبری برای زنان بمثابهٔ چهار شخص اول بستگان کولبران در نقش مادر، خواهر، همسر و دختر و در بسیاری موارد در نقش خود کولبر بسیار دردناک و جبرانناپذیر است. بر این اساس حضور زنان در نقش اول خانهٔ کولبر اساسی بوده و بدون حضورشان در بطنروندتصمیمگیریها، مبارزه معنا نمییابد.

? سخن آخر:

♦️ در این برهۀ زمان بر ماست کە جهت مقابلە با این شرایط در کنار هم و با اتحاد و همبستگی، مطالبە معقولتری داشتە باشیم. با تداوم وضعیت موجود بە حتم اوضاع بسیار وخیمتر و گریبانگیر آحاد جامعە خواهد گشت.

♦️ کولبران کسانی جز خود ما، برادر، پدر، عمو، دایی و دیگر بستگانمان نبوده و اقدامات و اعتراضهای متفرقە راە بجایی نخواهد برد. تأسف خوردن بە حال آنها و همدردی با آنها (در مواقعی چون سرمازدگی، زیر بهمن ماندن، قتل و عام توسط عوامل حکومتی، کشتار اسبهایشان و بیماریهای ناشی از حمل بار سنگین) چیزی از مشقت آنها نمیکاهد.

♦️ اکنون ما پیشگام خواهیم شد و خواهان یاری و حمایت شما شهروندان عزیز هستیم تا ریشەکن کردن این معضل با هم و در کنار هم خواهیم ایستاد؛ تا بە حقوق خود دست یافته و تغییری در این ساختار برای این قشر محروم و زحمتکش فراهم نماییم.

♦️ ما همه افرادی از یک اجتماع عظیم انسانی هستیم، پس بیایید همه با هم باشیم، تا علیه پدیدهٔ کولبری و هر پدیدهٔ دیگری که فردا خود شما یا عزیزانتان را قربانی خواهد کرد، یکصدا پیکار کنیم!

♥️ بخاطر بسپارید که؛ مبارزه برای یک جامعهٔ بهتر و مرفه یک وظیفهٔ همگانی است!

از کانال خانه کوبر دیدن نمایید:

@YaneiKolber

https://t.me/YaneiKolber

خانه کولبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.