اطلاعیه تغییر نام انجمن زنان موکریان

311

خیابان؛ در شرایطی اقدام به تأسیس انجمن زنان موکریان نمودیم که خیز انقلابی خلقهای ایران برعلیه حاکمیت استبدادی همچنان زبانه می‌کشید و می‌کشد؛ بانه در اعتصاب عمومی بسر می‌برد و توپخانه جبهه نیروهای ضد استعماری در روژآوای کوردستان میغرید و میغرد.

در شرایطی اقدام به تغییر نام گروه مینمائیم که جنبش انقلابی خلقهای ایران پس از طرد جناحین حاکمیت از دل اراده خویش در دی‌ماه سال پیش، در حال پوست اندازی نوین است؛ آنجا کە استعمارگری سرمایه داری جهانی بە همراهی نوکران محلی اش و با رویای بە بیراهە بردن این جنبش، سعی در ترسیم شکل نوینی از شکست ۵۷ را دارد. تلاش گروه ما به عنوان عضوی از چتر خیابان البته که تقویت خط سوم (اراده مستقل جوامع) در وضعیت تخاصم گونه ارتجاع منطقه ای با ارتجاع جهانی است.

از منظر ما و در این راستا خلق کوردستان میتواند چون نقطه برآمدگاهی برای خط سوم باشد، خطی که بازاریان و بورژوازی ملی-محلی نه نماینده آنند و نه رهبر آن. ایشان یا با خلق خویش همراه خواهند شد، یا همچنان با تن دادن به مناسبات طبقاتی، در رتبه حاکمین دسته چندم به بقای محقر خویش ادامه خواهند داد. بازاریان و اعتصاباتشان تنها ریشە در منافع اقتصادی-انحصاری آنها دارد، نە دغدغەهای ملت و معیشت، و یا چالشهای بی پایان زنان.

از این روی هر جنبش و تحرک سیاسی را که مسئله زن را در دستور کار روزانه خویش قرار ندهد، در زمره حرکتی برای بازتولید شرایط موجود با نقابی متفاوت ارزیابی میکنیم. آگاهیم که زن به مثابه اولین قشر مستعمره شده توسط تمدن طبقاتی-شهرگرا گره گاه انقلاب خاورمیانه است و پاشنه آشیل ارتجاع حاکمه.

نام گروه زنان موکریان را به کانی تغییر داده و تاکید موکد داریم که اجازه ورود هرگونه ناپاکی برآمده از تمدن طبقاتی ذاتاً مردسالار به آنرا نخواهیم داد. همچون زن- مادرانِ کاشف کشاورزی، تخم امید-مقاومت را در میهن خویش یعنی زمین سوخته روژهلات کوردستان کاشته و از برای رویش تمدنی مادرتبار و افقمند آن ‌را آبیاری خواهیم کرد.

در این راستا، براساس ارزیابی مستقل خویش و به عنوان عضوی از چتر خیابان دست تمامی نیروهای مقاوت-حقیقتجوی جوامع را چون همپیمانان خود فشرده و این پیام را برایشان ارسال میداریم: “تو به روش خود مبارزه کن، ما نیز به روش خودمان” که سرانجام در میادین آزاد شده به توسط اراده خلق های انقلابی همدیگر را به آغوش خواهیم کشید.

به عنوان نکته پایانی و اضافی، لازم به توضیح است که با تغییر ترکیب اعضای انجمن و با حضور رفقایی از دیگر مناطق کوردستان، تغییر نام گروه ضروری گردید.

کانی – انجمن زنان چتر خیابان در روژهلات کوردستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.