طرح خدمت سربازی برای دختران!

331


خیابان؛ برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون حقوقی و قضایی طرح خدمت سربازی برای دختران را مطرح کردەاند. در این میان طیبه سیاووشی، نماینده مردم تهران توضیحاتی کوتاه و مبهم بە شرح زیر ارائە کردە است:

  • به نظر باید از دختران در مسائل آموزشی و بهداشتی و همچنین رویکرد نرم افزاری استفاده شود.
  • جزئیات این طرح به صورت کامل مطرح نشده ولی آنچه مشخص است دختران در طول خدمت سربازی اسلحه به دست نخواهند گرفت.
    البتە در این طرح همچنین عنوان شدە است کە پسرانی که تمایلی برای رفتن به سربازی نداشته باشد می‌توانند با پرداخت سە برابر مبلغی که دولت برای یک سرباز هزینه می‌کند، کارت معافیت خود را تحویل بگیرند، و بە این ترتیب خدمت سربازی را هم برای پسران و هم برای دختران اختیاری کنند.
    این طرح هنوز برای تصویب به مجلس نرفتە است، اما عنوان نکاتی چند در این باب بە نظر ضروری آمد.
    خوب است گاهی با نگاهی تحلیل گرانە بە مسائل روز بنگریم و همیشە آنقدر سادە از کنار قضایا و خبرهایی کە از رسانەهای دولتی و مردمی منتشر میشوند، نگذریم. در این مجال قصد آن را نداریم کە بە این مسئلە بپردازیم کە آیا وجود یا عدم وجود چنین قانونی اصولا درست است یا خیر، بلکە بە نکاتی کلی اشارە میکنیم کە در یک نگاە اجمالی جالب توجەاند.
    سئوال اینجاست کە مقصود از استفادە از دختران در مسائل آموزشی و بهداشتی و “رویکرد نرم افزاری” چیست؟ حال اگر قرار است اسم این طرح “خدمت سربازی” باشد، بە چە دلیل دختران نباید اسلحە بدست گیرند؟ آیا این خود بیانگر نگاه تحقیر آمیز بە زن نیست کە او را فقط شایستە خدمات آموزشی و بهداشتی میداند و از دادن اسلحە بە دست او می هراسد؟ آیا زن را آنقدر ضعیف می انگارد کە آموزش نظامی و کار با اسلحە را خارج از تواناییهای او میداند؟ “رویکرد نرم افزاری” خود مقولە دیگریست کە باید در مورد آن از همان خانم نمایندە مجلس پرسید کە منظورشان از این مفهوم چیست!! وارد شدن بە جزئیات طرحی کە خود مبهم است البتە کە کاری بی فایدەست و میماند برای فرصتهای آتی.

زنان همانند نیروی بسیار تاثیر گزار جامعە کە خود نصف جامعە هستند و نصف دیگر را نیز پرورش میدهند از مهمترین پتانسیل های هر جامعە و پایە و اساس رسیدن بە آزادی و برابری هستند. بدون شک سیستم سرمایە داری و مذهبی حاکم بر جامعە، نخواهد توانست با وجود ذهنیت مرد سالارانە خود، استفادەای حقوقمند و انسانی از تواناییهای فراوان و ارزشمدند زنان داشتە باشد. زنانی کە با ذهنیتی مردسالار آموزش دیدە باشند نە تنها هیچ خدمتی بە جامعەی زنان نخواهند کرد، بلکە تمام عملکردشان درخدمت سیستمی خواهد بود کە توسط آن ٱموزش دیدە اند و راە رسیدن بە آزادی و برابری را اگر چە مانع نشوند، اما طولانی تر خواهند کرد.
چنین طرح هایی در جوامعی مانند ایران، بە مانند حوزەهای گسترش تفکر مردسالارانە از یک فیلتر زنانە و در زیر چتر سیستمی کاپیتالیست عمل میکنند کە تمام تلاششان پرورش زنان بی ارادە ی بی باوری هست کە همانند رباط هایی برنامەهای سیستم حاکمە را اجرایی می کنند، و بە گفتەای دیگر، استفادەای کاملا ابزاری از توانایی های زنان دارند.
وظیفە ما زنان و مردانی کە خواهان یک سیستم اجتماعی و قانونی انسانمدارانە و برابری طلب هستیم، این است کە بە دختران جوانی کە پتانسیل رفتن بە خدمت سربازی را دارند، آموزشهای لازم را بدهیم و مانع از این شویم کە چنین طرحی با چنین نگرشی در چنین سیستمی بە مرحلە اجرا برسد، یا اینکە آنان در آن شرکت کنند. افزایش سطح آگاهی و مطالعە در زمینەهای جامعە شناختی و حقوقی، یکی از اصلی ترین راههای رسیدن بە آزادی و اصل و جوهرە زن بودن هست، راهی کە در قدم اول در مبارزە با ذهنیت مردسالارانە ای نهفتە است کە زن را ضعیف و جنس دوم میداند. این بە آن معنا نیست کە ما مخالف هر گونە مشارکت زنان در امور نظامی و دفاعی هستیم، برعکس معتقدیم کە این امر ضرورتیست کە در چهارچوب یک سیستم حقوقی برابر کە ارزشهای انسانی ورای ارزشهای جنسیتی تعریف میشوند، میتواند راههای رسیدن بە جامعەای برابر ق آزاد را هموارتر کند.
در اینجا جا دارد از زنان مقاوم و مبارزی یاد کنیم کە از دل یک جامعە مردسالار بە پا خواستە و در حال مبارزە با دشمنان آزادی و تحجر دوش بە دوش مردان، و چە بسا همچون پیشاهنگ مردان، بە مبارزەای سخت مشغولند. زنان کورد روژآوا، زنانی آزاد با ارادەای مستقل کە میتوان آنان را نقطە مقابل زنانی دانست کە سیستم چندین هزار سالە و مرتجع مذهبی و سیستم بە اصطلاح مدرن سرمایەداری، جهت ضعیفە کردن و ضعیف ماندن، پرورش دادە است. اگر بخواهیم نگاهی واقع گرایانە و بدور از جنجالهای مخالف و قدرت طلب سیاسی، کە خود ساختە و برآمدە از همان سیستم مرتجع مردسالارانە است، داشتە باشیم، ما زنان میتوانیم با الگو قرار دادن زنان آزادەی کورد روژآوا، نە تنها جامعە کورد را، بلکە تمام خاورمیانە و همچنین جوامع دیگر را بە سوی آزادی و برابری سوق دهیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.