آتش بر کاخ دشمنان خلق افکنید، چرا که آنان آتش بر مادر-طبیعت گشوده‌اند

763

خیابان؛ سال ۵٨ در چنین ایامی بود کە مردم مریوان در حرکتی اعتراضی بە سیاستهای دژخیمانە جمهوری اسلامی علیە خلق و خاک کوردستان، کوچ تاریخی خود را انجام دادند و شهر را از سکنە خالی کردند. هم اکنون هنگامە آن رسیدە است کە ما بار دیگر و همە با هم چنین حرکتی تاریخی را بخلقانیم، اما اینبار نە از مریوان، بلکە بە سوی مریوان. 

مریوانیان امروز شاهد از دست دادن پنج تن از شایستە ترین عزیزان خود بودند. جوانانی کە جانشان را فدای زیستن کردند. همانان کە بە هنگام خاموش کردن آتش جنگلهای شهرشان جاودانە شدند و حماسەای دیگر آفریدند از انساندوستی و عشق بە خلق و خاک.

هیچ میهن پرستی ای حقیقی تر از تلاش برای مدافعه از مادر-طبیعت نیست. از این منظر مرگ شریف باجور و همراهانش در زمره شهادت در راه حقیقت به حساب می آید و به همین منظور اعلام قیام علیه عاملین شهادت ایشان پر معناست.

هم اینک بسیاری از مردم دیگر شهرهای کوردستان عزم سفر کردە و در راه مریوانند. آنان میخواهند با ارادەی انقلابی خویش از خون رفیقانشان صیانت کنند و با آنان عهد ببندند کە راهشان پررهرو خواهد ماند.

جنبش خیابان از این حرکت انقلابی حمایت کامل کردە و از همگان میخواهد در دومین کوچ تاریخی کوردستان سهیم بودە و اینگونە بە زمامداران قدرت بفهماند کە نە مردم مریوان تنهایند و نە شهدای راه حقیقتشان بی رهرو.

وعدە ما فردا یکشنبە ۴ شهریور ١٣٩٧ در مریوان!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.