جنایات رژیم در کردستان را متحدانه پاسخ دهیم

568

رامین حسین پناهی، لقمان مرادی و زانیار مردادی سه تن از زندانیان سیاسی چند روز پیش در زندان رجایی شهر اعدام شدند. این سه فعال سیاسی که مدتها بود در زندان رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بسر میبردند و تحت شکنجه و آزار و اذیت فراوان قرار گرفتند، علیرغم فعالیتها و کمپن های سراسری چه در داخل ایران و چه در خارج و بازتاب این جنایت برای آزادی این سه نیروی انقلابی، اما جانیان داعشی حکومت سرمایه با بیشرمی تمام به زندگی آنان خاتمه دادند.

حکومت جمهوری اسلامی از یک طرف با دست و پنجه نرم کردن با بحرانهای عمیق اقتصادی و سیاسی و از طرف دیگر با اعتراضات و اعتصابات هر روزه کارگری و مردمی بنیان حکومتش متزلزل شده، تنها راه نجات خود را در سرکوب شدید و اعدام زندانیان سیاسی جستجو می نماید. این عمل شنیع بار اول نیست که اتفاق می افتد و به اعدام زندانیان سیاسی ختم میشود. قصاوت و آدمکشی این رژیم در طول چهل سال، نه تنها در سطح ایران، بلکه بازتاب جهانی هم یافته است.

این اعمال وحشیانه داعشی در رابطه با اعدام این سه مبارز و به آتش کشیدن چهار فعال محیط زیستی در مریوان  تصادفی نبوده، این کاملاً حساب شده و با برنامه است. ارتباط مستقیم با جنب و جوش و اعتراضات در داخل ایران و مناطق کردستان و از سوی دیگر تعرضات کردها در سطح خاورمیانه  بخصوص سوریه را دارد. تحرک کردها باعث شده تا مزدوران سرمایه ترکیه، روسیه و ایران ( پوتین، ارودوغان و روحانی) با وجود اینکه در بسیاری موارد برای هم شاخ و شانه می کشند، برای حفظ منافع مشترکشان سر یک میز قرار بگیرند و سرکوب کردها را در خاور میانه به عنوان یکی از مسائل مهم در دستور کار خود قرار دهند.

مقاومت و تجربه گهربار کوبانی و انعکاس جهانی آن به عنوان یک دستاورد انقلابی در جهان تیره و تاریکی که سرمایه داری آفریده است، مسلما نه از اذهان امپریالیستها به عنوان یک خطر جدی پاک شده، بلکه از تکرار آن در مناطق وسیعتری در سطح خاورمیانه، هراس جدی دارند. تا جائیکه به روژهلات کردستان (ایران) برمیگردد، از آنجائیکه توده های زحمتکش کرد تجربه بسیار ارزنده یک جنبش انقلابی و تود ه ایی را با خود دارند و بیشترین ضربه را به جمهوری اسلامی با سر کار آمدش زدند، بر این مبنا، زمینه اعتراضات و متشکل شدن در این منطقه بسیار آماده است. روحیه انقلابی و متشکل مردم کردستان در اعتراضات جمعی بر علیه ستمهای جمهوری اسلامی بطور عینی بارها ثابت شده است. بهمین دلیل مزدوران داعشی رژیم این سه نفر اعدامی را از زندانهای کردستان به رجائی شهر منتقل نمودند، در این هراس بودند که مردم با بسیج توده ایی خود در جلو زندانها و سطح شهرها از اعدام این سه نفر ممانعت بعمل آورند.

آنچه مسلم است، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام شگردهای ددمنشانه رژیم درعرض این چهار دهه نه تنها توده های مردم را مرعوب ننموده است، بلکه مردم از هر فرصت پیش آمده بر علیه این بربریت اعتراض نموده و  اعتراض گسترده مردم مریوان بر علیه کشتار چهار فعال محیط زیستی  اخیرا، خیزش دیماه و اعتراضات و اعتصابات کارگری هر روزه گواه این روحیه اعتراضی و انقلابی است. 

حامیان نظام نکبت بار سرمایه اسلامی بیش از هر زمان دیگر می دانند که در نزد مردم ایران رسوا و بی ثبات شده اند، آنها با به قتل رساندن این عزیزان نخواهند توانست خللی در اراده و افکار عمومی توده های مردم در مبارزه بر علیه این حکومت فاشیستی بوجود آورند. امروزه آگاهی طبقاتی نیرویی که به این ارزشها واقف است ضمن افشائ این جنایات، حکومت ارتجاع اسلامی را به عقب نشینی واداشته و این نامها را زنده نگه خواهد داشت.

این جنایات فراموش نشدنی نه تنها قادر نخواهد بود جامعه را وادار به عقب نشینی در مقابل تهاجمات و سرکوبهای رژیم سرمایه بنماید، بلکه زمینه مبارزه طبقاتی موجود در جامعه را گسترده تر و عمیق تر خواهد نمود. طبقه کارگر، توده های زحمتکش مردم در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی در اشکال مختلف، اعتراض و اعتصاب برای مطالبات بر حقشان بطور روزمره در صحنه مبارزه سیاسی حضور دارند و بدون شک اعمال داعشیِ و فاشیستی این حکومت را بی جواب نخواهند گذاشت!

با تسلیت به خانواده های این عزیزان، مردم مبارز و ستم دیده کردستان و تمام مردم ایران، خود را در غم و اندوه هشان شریک میدانیم و با مبارزه پیگیر، تا نابودی این حکومت ترور، اعدام و سرکوب از پای نخواهیم نشست.

با تمام توان توحش و بربریت داعشی جمهوری اسلامی را افشاء نمائیم!

نابود باد نظام اسلامی سرمایه!

زنده باد سوسیالیسم!

کانون کارگران سوسیالیست!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.