راههای تماس با ما

تماس و ارتباط با ما:
هر گونه‌ تماس و ارتباطی جهت همکاری یا نقد فعالیتهای ما که هدف آن بهبودسازی کیفیت کارها و فعالیتهای ما باشد، مایه خرسندی ما خواهد بود.
ما با ارج نهادن هرگونه بازخورد به‌ فعالیتهای ما و همچنین پیشنهادات شما، به‌ استقبال رشدیابی اهداف انقلابی خود می‌رویم.