مرور برچسب

آتش‌سوزی

آتش بر کاخ دشمنان خلق افکنید، چرا که آنان آتش بر مادر-طبیعت گشوده‌اند

‍ خیابان؛ سال ٥٨ در چنین ایامی بود کە مردم مریوان در حرکتی اعتراضی بە سیاستهای دژخیمانە جمهوری اسلامی علیە خلق و خاک کوردستان، کوچ تاریخی خود را انجام دادند و شهر را از سکنە خالی کردند. هم اکنون هنگامە آن رسیدە است کە ما بار دیگر و همە با