مرور برچسب

اعتصاب

اطلاعیه فرزندان انقلابی کاوه در همسبتگی با اعتصابیون بانه

از این روی وقت آن رسیده که تمامی خلق روژهلات و خلق های ستم دیده ایران در راستای احقاق حقوق از دست رفته خود با خلق دادخواه بانه، همچون کاوه آهنگر همراه شوند و فریاد دادخواهی سر دهند.

اعتصاب و بسترسازی انقلاب

با وجود فعالیتهای هستەای ایران و نقض حقوق بشر، قدرتها تحریمهایی را متوجە ایران کردند؛ بە ویژە در سال ٨٥ این تحریمها شدت گرفت. تحریمهای اقتصادی (منع معامله نفتی با ایران و همکاری با بانک مرکزی) عملا دولت را در فشار مضاعفی قرار دادە و…

اتحاد عمل، تشکل و مبارزه متحد کارگری ضامن افزایش دستمزدها، و پایان دادن به خط فقر مطلق است!

خیابان؛ امسال هم پشت درهای بسته، با نمایندگی "شورای عالی کار" و با استفاده از سیاست ضدِ کارگریِ سه‌جانبه‌گرایی، میزان نرخ دستمزدی را به طبقه‌ی کارگر تحمیل کردند که معادل یک پنجم زیر خط فقر میباشد. این بار هم ارگانهای ضد کارگری در کنار دولت…