مرور برچسب

ایران

فراخوان گذار از میلیشاگری به ارتش ملی-رهایی کوردستان

خیابان؛ گسترش تعرضات اشغالگران به ویژه تهاجم موشکی ایران به قرارگاه مرکزی حزب دموکرات کوردستان ایران و مواضع گریلاهای پژاک در روزهای اخیر حاکی از آن است که آنها یعنی مثلث اشرار (ایران-ترکیه-روسیه) از برای نابودی ملت کورد و ویرانی

رویکرد حکومتی-کاپیتالیستی ژورنالیسم مسلط در ارتباط با زندانیان سیاسی

تلویزیون بخش فارسی بی‌بی‌سی مرزهای وقاحت را جابجا کرده است. این رسانه که به طور کلی بایکوت کردن خبرهای کردستان را در دستور کارش قرار داده است بعد از چندین ساعت از انتشار خبر انتقال رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کورد به قرنطینه زندان سنندج…