مرور برچسب

برادر جان، بچین سنگر

برادر جان، بچین سنگر

برادر جان، بچین سنگر که کوه از بغض می جوشد بچین سنگر، که این بودن لباسِ رزم می پوشد در این سودای مرگ آگین در این پیکار ِ مرد-آهن بچین سنگر و باور کن دوباره مُردنش با من برادر جان ، برادر جان خیابان بوی خون دارد گلو بر تیغِ ظلم ،