مرور برچسب

خط فقر

اتحاد عمل، تشکل و مبارزه متحد کارگری ضامن افزایش دستمزدها، و پایان دادن به خط فقر مطلق است!

خیابان؛ امسال هم پشت درهای بسته، با نمایندگی "شورای عالی کار" و با استفاده از سیاست ضدِ کارگریِ سه‌جانبه‌گرایی، میزان نرخ دستمزدی را به طبقه‌ی کارگر تحمیل کردند که معادل یک پنجم زیر خط فقر میباشد. این بار هم ارگانهای ضد کارگری در کنار دولت…