مرور برچسب

خیابان نگاه فراطبقاتی چپ به خیزش‌های تودەای

نگاه فراطبقاتی چپ به خیزش‌های تودەای

خیابان؛ جامعه‌ی ایران در یک دهه اخیر بارها شاهد اعتراضات و تظاهراتهای توده‌ای علیه فقر، استبداد و شرایط بغایت ضدانسانی حاکم بر جامعه بوده است. همزمان مبارزات زنان و دانشجویان نیز در اشکال مختلف در گوشە و کنار جامعه‌ی ایران جریان داشتە است.