مرور برچسب

ضد سرمایه داری

جنبش کارگران نیشکر و فولاد پیشگامان ایجاد شوراهای کارگری

کارگران تولید کنندگان تمام نعمات مادی بشریت هستند. هر شیئ که برای زندگی رفاه و آسایش ما نیاز است با دست کارگران ساخته شده یا توسط آنان برای مصرف آماده و تکمیل شده است. خودرو، ساختمان، خوراک، پوشاک، هواپیما، قطار، کشتی و... هرآنچه برای بقای

اوضاع سیاسی، رژیم اسلامی و طبقه کارگر

حکومت جمهوری اسلامی با سرکوب انقلاب و با حمایت دول غربی به قدرت دست یافت. این حکومت از آغاز تا کنون ریاکارانه زیر پوشش شعارهای ضد امپریالیستی، مشی سیاسی و اهداف خود را در سمت و سو با سیاستهای بورژوازی جهانی و مناسبات آن تا به امروز پیش

“سازمان جهانی کار” ارگانی برای سازش طبقاتی کارگران و کارفرمایان و حافظ کل منافع سرمایه…

کارگران فقط با اتکاء به نیروی خود و ایجاد تشکلهایشان خواهند توانست از فشار و تهدید و سرکوب دولتی ممانعت بعمل آورده و همچنین در زمینه استقلال تشکلهایشان هیچ تخفیفی به سرمایه داران و دولت ندهند. حتی تحقق ابتدایی ترین خواسته های کارگران در گرو…

ریشه های قیام کازرون در ساحت تغییرات سیاسی ایران و خاورمیانه

خداد کازرون نیازمند تحلیل برای مشروعیت بخشی به چرایی خیزش شهروندان آن نیست. سرکوب خونین جوامع بتوسط دستگاه حکومتی در چند دهه و چند هزار سال اخیر خود به قدر کافی بیانگر آن است که فاصله بین جوامع و دستگاه حکومتی نه تنها آنچنان وسیع و عمیق، که…

اول مه روز جهانی کارگر در ایران؛ همبستگی طبقاتی برای نان و آزادی

با توجه به زمینه های عینی موجود، روز کارگر امسال در ایران از چنان پتانسیلی برخوردار است که بتواند انعکاسی سازمانیافته از مطالبات و خواست های فراگیر اجتماعی باشد و دور از انتظار نخواهد بود که فعالین کارگری بتوانند اتحادی آگاهانه در میان…