مرور برچسب

کارگر

همکاری نیروهای چپ در کردستان؛ پاسخ به کدام ضرورت

در طول دو دهه گذشته احزاب و جریانات رفرمیست چپ چندین بار اقدام به تلاشهایی برای ایجاد اتحاد عمل این نیروها حول پیشبرد مسائل مشترک در سطح سراسری کردە‌‌اند. این اقدامات زیر نامهایی مانند اتحاد نیروهای چپ و کارگری و شورای همکاری نیروهای چپ و…

روز جهانی کارگر؛ به مصاف طلبیدن مدرنیتهٔ کاپیتالیستی

تقلیل دادن مطالبات کارگران بە حداقل و مسیردهی آن بە شكل دلخواهِ سیستم، از دستاوردهای اتحادیە و سندیکاهای کارگری بودە کە  مبارزە طبقۀ کارگر در برابر کاپیتالیسم را بە کمینەترین حالت ممکن رساندە و با تمکین خواستەهایی مبنی بر افزایش دستمزد…

اول ماه مه گرامی باد

تنها چند صباحی به طلوع سپیده‌دمان اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقهٔ کارگر باقی مانده است. اول ماه مه روز کیفرخواست جهانی طبقه کارگر علیه نظام بشرستیزِ سرمایه، روز به اهتزاز درآوردن پرچم لغو کار مزدی است. اول ماه مه شیپور ستیز طبقهٔ کارگر…

اتحاد عمل، تشکل و مبارزه متحد کارگری ضامن افزایش دستمزدها، و پایان دادن به خط فقر مطلق است!

خیابان؛ امسال هم پشت درهای بسته، با نمایندگی "شورای عالی کار" و با استفاده از سیاست ضدِ کارگریِ سه‌جانبه‌گرایی، میزان نرخ دستمزدی را به طبقه‌ی کارگر تحمیل کردند که معادل یک پنجم زیر خط فقر میباشد. این بار هم ارگانهای ضد کارگری در کنار دولت…