مرور برچسب

کوردستان

اولین دولت دمکراتیک کورد؛ “کوردستان سرخ” یا “جمهوری کوردستان (مهاباد)”؟

نویسندە: پژمان ابراهیمی بسیاری بر آنند کە نخستین سیستم دولتی یا حکومت مستقل کوردی را قاضی محمد در مهاباد بنیان نهادە است، غافل از اینکە جمهوری نامبردە نە نخستین، کە "کوردستان سرخ" اولین نظام جمهوری دموکراتیک کورد بودە است. شایان ذکر است

انار پاوه و تضاد با سیاست استعماری

? سیستم اقتصادی که استبداد مرکزی بر ملل تحت ستم و جوامعشان حاکم نموده است یک اقتصاد استعماری مبنی بر چپاول کل داراییشان و جلوگیری از رشد اقتصادی آنهاست.  ? جلوگیری از تبدیل شدن اقتصاد جوامع به یک قطب اقتصادی در مقابل استعمار مبتنی بر

فراخوان گذار از میلیشاگری به ارتش ملی-رهایی کوردستان

خیابان؛ گسترش تعرضات اشغالگران به ویژه تهاجم موشکی ایران به قرارگاه مرکزی حزب دموکرات کوردستان ایران و مواضع گریلاهای پژاک در روزهای اخیر حاکی از آن است که آنها یعنی مثلث اشرار (ایران-ترکیه-روسیه) از برای نابودی ملت کورد و ویرانی

فراخوان جنبش خیابان؛ به همه‌ی کسانیکه به زندگی و آزادی عشق می‌ورزند!

خیابان؛ زانیار مرادی و لقمان مرادی دو جوانی که در سنین‌ نوجوانی خود با اتهام ساختگی به بند کشیده شدند تا آنها را چون طعمه‌ای برای بدام انداختن پدر زانیار، یعنی اقبال مرادی مبارز انقلابی که دو ماه و اندی پیش توسط آدمکشان ترور شد، به کار

راسان، حدکا و ماجراجویی سیاسی

ڕاسان عنوان طرحی است که اخیراً از جانب یکی از احزاب اپوزیسیون یعنی حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) مطرح و گاهاً در قالب حضور مسلحانه در داخل مرزهای ایران پدیدار گشته است. فارغ از رویکرد فکری و ایدئوژیک من، همچون  یک شهروند  کورد  که  دل

کوچر بیرکار، جوانی کە مرزھای موفقیت را درنوردید؛

بنام انجمن زنان خیابان در روژهلات کردستان (کانی)، تبریکات صمیمانە خود را بە مناسبت کسب جایزە فیلدز توسط پروفسور کوچر بیرکار، آراستە این بزرگوار، خانوادە ایشان و همچنین خلق کورد کردە و امید موفقیتهای بزرگتر و آتی را برای ایشان داریم.

اطلاعیه فرزندان انقلابی کاوه در همسبتگی با اعتصابیون بانه

از این روی وقت آن رسیده که تمامی خلق روژهلات و خلق های ستم دیده ایران در راستای احقاق حقوق از دست رفته خود با خلق دادخواه بانه، همچون کاوه آهنگر همراه شوند و فریاد دادخواهی سر دهند.